Beethovenkavel

Hieronder vindt u allerlei informatie over het terrein waar een garage
en de panden voor AkzoNobel en Stibbe gebouwd gaan worden.
Voor recente informatie kunt u het beste kijken op de site van de Zuidas zelf: Zuidas
Onderstaande informatie dient voornamelijk als archief voor (het bestuur van) de Vereniging.
Wilt u nog meer weten over de ontstaanshistorie, neem dan gerust contact op.

Eerst de historie.. het begon met bomenkap:

Op 13 augustus 2008 is een kapvergunning voor 226 bomen en het verplanten van 31 bomen verleend. (info:226 bomen)  Het betreft de bomen die moeten wijken voor het hoofdkantoor van AkzoNobel, de nieuwe vestiging van Allen & Overy en een tracé kabels en leidingen. De gemeente heeft vergunning gekregen de bomen medio het winterseizoen 2008-2009 te kappen.
Op 15 september hebben wij en de Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg en de Bomenstichting bezwaarschriften en verzoeken om voorlopige voorziening ingediend. In totaal zijn 58 bezwaarschriften ingediend. De bezwaarschriften zijn inmiddels behandeld in een druk bezochte hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie op 14 oktober. De behandeling bij de voorzieningenrechter vond plaats op 23 oktober. Klik hier voor de pleitnota van de Bomenstichting en Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg. De verzoeken om een voorlopige voorziening werden op 4 november afgewezen, omdat de rechter verwacht dat de kapvergunning in bezwaar zal standhouden. Klik hier voor de uitspraak.

Op 14 oktober 2008 is de hoorzitting geweest, naar aanleiding van 58 bezwaren tegen de verleende kapvergunning. Bij besluit van 13 mei 2009 hebben B en W van Amsterdam de bezwaarschriften tegen de kapvergunning van 13 augustus 2008 gegrond verklaard t.a.v. de bomen met de nummers 115 t/m 118 (bij Restaurant As) en voor het overige ongegrond verklaard. De kapvergunning is sec beoordeeld, en daarom verleend, zonder inachtneming van de argumenten die over het geheel van het Beethovenkavel , de bouwvergunningen of de bewonersbelangen gaan.

Wel is afgesproken, dat de bomen die nu nog niet zijn gekapt, – en dat is ongeveer de helft- pas op een later tijdstip zullen worden gekapt, namelijk pas als dat nodig is voor ontginning respectievelijk bebouwing. Bijvoorbeeld bij de kerk. Dat is volgens het “Just in time” principe. We hopen dat hiermee een aantal bomen gered wordt als de bouw van de rest van de garage en de gebouwen er bovenop door de crisis vertraging oploopt.
De Vereniging is tegen de uitspraak in beroep gegaan.

Klik hier voor respectievelijk:
1. De pleitnota van onze vereniging
2. het verweer van de OGA
3. het verweer van B&W
4. het verslag van de zitting
5. het advies van de commissie aan B&W en
6. het uiteindelijke besluit op bezwaar.
7. het beroepschrift van 23 juni 2009
8. Verklaring geen bezwaar door de Provincie inzake realiseren kantoor

Dan het vervolg…
De berichten (april 2010) zijn dat de start van de bouw van de garage voorlopig is uitgesteld.  (bewonersbrief met toelichting over het uitstel.) Ook is via via vernomen dat Allen&Overy niet op dit terrein een nieuw pand zal bouwen. De plannen van ING blijven dus onzeker.
Op 2 augustus 2010 stond de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark bij de Raad van State, in een zaak die wij samen met andere belanghebbenden hadden aangespannen tegen de voortijdige kap van de bomen op wat het AkzoNobel terrein is gaan heten.
Verschillende media hebben hieraan aandacht besteed: de Telegraaf, AT5, RTV Noordholland en het Parool.
De vereniging hoopt hiermee in ieder geval in de toekomst kap te voorkomen op een stuk park waarvan de bebouwing nog niet zeker is, bijvoorbeeld omdat de vergunningen nog niet rond zijn.
Op 26 september 2010 is door de RvS uitspraak gedaan in deze zaak, en ons beroep is helaas afgewezen.

In juli 2010 is een nieuwe bouwvergunning aangevraagd voor een gewijzigde versie van de parkeergarage op het AkzoNobel-terrein. Helaas moesten we zelf ook ontdekken dat hiervoor, door een andere ligging van de ingang van de garage, nog eens 69 bomen gekapt zouden moeten worden. Hiervoor is een kapvergunning aangevraagd. Zoals hierboven te lezen is, wacht de vereniging nog op de uitspraak in de rechtszaak over de vorige kapvergunning. We hebben daarom nu in ieder geval pro forma bezwaar gemaakt tegen deze bouwvergunning, en de voor ons gevoel daar aan gekoppelde kapvergunning. Deze logische koppeling bestaat echter vooral in de manier waarop wij als burgers hier tegen aan kijken: de vergunningen worden ambtelijk gezien nog los van elkaar door verschillende instanties beoordeeld.
Klik hier voor de tekst van ons bezwaarschrift van 25 augustus 2010.
En hier voor een aanvulling daarop van 25 september 2010.
De vereniging heeft op 8 september 2010 een raadsadres gericht aan de stadsdeelraad van Zuid, in de hoop daar gehoor te vinden en hulp bij het voorkomen van de kap. Naar aanleiding van een reactie van het stadsdeel ( die erop neerkomt “deze tekst is niet voor ons bedoeld, want de deelraad kan/mag zich niet met de Zuidas bemoeien” ) is het raadsadres nogmaals door Marleen Munniksma toegelicht.
Op 14 september 2010 werd de zienswijze ontwerpbeschikking inzake de kapvergunning verstuurd door de dienst Milieu en Bouwtoezicht.

De vereniging ontving op 3 december 2010 helaas een brief van de gemeente, Dienst Milieu- en Bouwtoezicht, dat er toch een kapvergunning is verleend voor de extra 69 bomen, omdat de garage een andere ingang krijgt. Voor de brief met de afwijzing van ons bezwaar klik hier. Deze vergunning is op 4 december in de krant gepubliceerd.
De vereniging wil het hier niet bij laten. We hebben dan ook opnieuw gereageerd en beroep ingesteld.
Op de beslissing op bezwaar (afgewezen) hebben wij alsnog pro forma beroep aan getekend. Hier kunt u de tekst lezen zoals die door de Vereniging is ingediend.
Voor de volledigheid nemen wij hier ook op het verweerschrift van de gemeente, van april 2011.

En het laatste nieuws
Vanuit onvermoede hoek komt een verrassing: plotseling gaan stemmen op om het ” Nicolaascomplex” te behouden vanwege de architecturele waarde. Dat mag zo wezen, maar het gebied waarop deze gebouwen staan is reeds lang voorbestemd om opnieuw park te worden, nadat een deel van de Natte Vallei is weggenomen voor bouw. Het bureau Zuidas is het met de vereniging eens dat het niet de bedoeling is dat deze gebouwen op welke wijze dan ook opgeknapt worden. Bijgaand de brieven van wethouders Gerson (maart 2010) en Gehrels (juli 2010) aan de Bond Heemschut hierover.
In november 2011 ontving het bestuur de volgende mail van Bureau Zuidas:

  • In het college van B&W van 1 november jl. is de aanvraag van het Cuypersgenootschap en Bond Heemschut voor aanwijzing van het Nicolaascomplex tot gemeentelijk monument behandeld. Het Nicolaascomplex bestaat uit de school, de kapel en het klooster. Gezien de vergevorderde planvorming heeft het college besloten het Nicolaascomplex niet als geheel aan te wijzen tot monument. De procedure tot sloop van het St. Nicolaaslyceum wordt verder in gang gezet. Daarnaast is besloten nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden, kosten en baten van herbestemming van de kapel en het klooster in relatie tot de groen voor rood afspraak. Na het onderzoek naar de kapel en het klooster wordt besloten deze twee gebouwen wel of niet aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Zuidas is opdrachtgever voor het onderzoek naar de kapel en het klooster, waarbij uitgangspunt is dat invulling wordt gegeven aan het groen voor rood principe zoals opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Beethoven. Twee varianten worden uitgewerkt, een variant met en een variant zonder behoud van het klooster. Ook de buurt en de Vrienden van het Beatrixpark worden betrokken bij het verder uitwerken van de toepassing van het groen voor rood principe in beide varianten. Zuidas neemt hiervoor contact met jullie op.

In juni 2012 wordt bekend dat het bezwaar van het Cuypersgenootschap tegen de sloop is afgewezen. Hierbij de brief van de gemeente daarover.
En toen was het nog niet afgelopen: in het najaar van 2013 is alsnog door de gemeenteraad besloten het Convict-gedeelte Monumentenstatus te verlenen. Daarmee is nog niet duidelijk wat er mee gaat gebeuren: er is nog niet een partij gevonden die een uitvoerbaar plan heeft om het gebouw in gebruik te nemen.

2015/2016: Daarna gingen de ontwikkelingen snel: inmiddels (januari 2016) staan de twee gebouwen van AkzoNobel en Stibbe er. Er wordt veel geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen.. http://www.vriendenbeatrixpark.nl/informatie-avond-over-zuidas-dok-26-oktober/
De nieuwe brug is af er ligt er mooi bij. (http://www.vriendenbeatrixpark.nl/de-brug-is-open/)
De kaalslag is inmiddels ook iets minder erg; er zijn veel nieuwe planten gepoot ( voor het beplantingsplan: zie http://www.vriendenbeatrixpark.nl/beplantingsoverzicht-beethoven/ ).
En het nieuwe speeltoestel is af. http://www.vriendenbeatrixpark.nl/speeltoestel-meteen-beklad/

2017: Op de Jaarlijkse Ledenvergadering heeft Gregor van Lit een toelichting gegeven op de ontwikkeling van het gebied dat Beethoven fase 2 wordt genoemd: het “weiland” tussen enerzijds AkzoNobel en Stibbe en anderzijds As en het water.
Van deze presentatie hebben we de sheets ontvangen. (zonder de toelichting wellicht niet voor iedereen helemaal duidelijk; heeft u vragen laat ons dat dan weten)
In juni 2017 wordt het definitieve voorstel voor het Bestemmingsplan van dit gebied verwacht. presentatie Beethoven 2de fase (let op groot bestand)

Op 14 augustus 2017 heeft het bestuur een Zienswijze ingediend op het Ontwerpbestemmingsplan Beethoven fase 2. : zienswijze Beethoven Vrienden Beatrixpark

Wat nog meer speelde

Op 6 maart 2009 was de hoorzitting bij de Dienst Regeling van het ministerie van LNV over de bezwaarschriften tegen de ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet voor het vernielen van de nestholtes van de grote bonte specht.
Hans Lesmeister van het Ingenieursbureau Amsterdam was namens de gemeente Amsterdam aanwezig. De Vrienden van het Beatrixpark werden vertegenwoordigd door de voorzitter Marleen Munniksma en advocaat Joep Hesseling. De commissie van LNV bestond uit een persoon, de behandelend juriste. De gemeente stelde dat er naast pimpelmeeskasten ook koolmeeskasten, drie nestkasten voor de grote bonte specht en een nestkast voor de bosuil waren opgehangen ter compensatie, in overleg met de stadsecoloog Martin Melchers. De Vogelwerkgroep Amsterdam repliceerde dat het nauwelijks voorkomt dat de grote specht in nestkasten broedt, dat dit geen compensatie biedt voor het verlies aan voedselgebied, dat er al twee bosuilkasten in het park hangen en dat het park te klein is voor meer dan een bosuilpaartje. De juriste van LNV kondigde aan dat zij opnieuw advies zal vragen bij de Dienst Landelijk Gebied. Wordt vervolgd.

Inmiddels is een beslissing op bezwaar ontvangen (5 oktober 2009) inzake ons bezwaar tegen de beslissing op basis van de Flora en Faunawet. (zie ook alle informatie links onder het hoofdstuk Beethovenkavel). Bijgaand een kopie van de beslissing van de Dienst Regelingen Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De vereniging is hier tegen in hoger beroep gegaan in maart 2010.