Doelstelling van de Vereniging

Het eerste levensteken van de vereniging

De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark werd op 4 december 1981 opgericht door een aantal buurtbewoners, die voorzagen dat de aan de orde zijnde uitbreiding van de RAI en de daarop volgende planning van het WTC een aanslag op het park zouden (kunnen) gaan vormen. Het tekende zich immers af, dat het park geheel of gedeeltelijk ten prooi zou vallen aan bebouwing en/of de aanleg van parkeervoorzieningen.
Zij vreesden een snelle verloedering en wilden zich daartegen met alle macht verzetten. Het initiatief sloeg aan en diverse acties volgden. De bouw van de Parkhal kon niet meer worden tegengehouden, maar verdere uitbreiding van de RAI en andere bebouwing in het park is tot de komst van de Zuidas niet meer serieus aan de orde geweest.
Het park bleef sindsdien -weliswaar in verkleinde opzet- bestaan, en de kans dat het opgeheven zal worden is nu uitgesloten.

Klik hier voor de verklaring uit 1981

Doelstelling van de vereniging

Artikel 2 van de statuten van Vereniging Vrienden van het Beatrixpark, gevestigd te Amsterdam:

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van het leefmilieu in Amsterdam.
Zij richt zich daarbij in het bijzonder op het Beatrixpark en omgeving en op de daar aanwezige flora en fauna.
De vereniging tracht dit  doel onder meer te bereiken door:

  • het geven van voorlichting;
  • het organiseren van manifestaties, zoals parkconcerten, groen-excursies en dergelijke;
  • het bevorderen van activiteiten die gericht zijn op het bij het Beatrixpark voegen van het ongebruikte terrein in de zogenaamde groene zoom (noot van het bestuur: deze doelstelling is inmiddels bereikt);
  • het tegengaan van activiteiten, voor zover die beogen parkeergelegenheid, wegenaanleg, of bebouwing en dergelijke te realiseren in het Beatrixpark en aangrenzende groengebieden;
  • het samenwerken met, of het verlenen van steun aan organisaties en personen, die een doel nastreven soortgelijk of verwant aan het doel van de vereniging;
  • het organiseren van jeugdactiviteiten;
  • het aanwenden van alle wettige middelen die voor het gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn.

Statuten

Op de Algemene Ledenvergadering op 22 mei 2018 is een voorstel goedgekeurd door de leden voor aanpassing van de statuten van onze vereniging. Over de achtergrond en de wijzigingen kunt u meer lezen in het verslag van die vergadering: NotulenALV2018 conc
De Statuten zijn daarna aangepast en bij de notaris getekend.
U kunt de tekst van de statuten hier inzien: nieuwe statuten 2018

In april 2010 heeft de algemene ledenvergadering het voorstel voor wijziging van de statuten bij acclamatie goedgekeurd.
Klik hier voor de vastgestelde versie.
Klik hier voor een pdf bestand met de oude Statuten van de vereniging uit 1994).

Beleidsplannen

Het bestuur van de vereniging heeft in een Beleidsplan zijn visie vastgelegd op hoe de vereniging het doel kan bereiken zoals hierboven verwoord.
U kunt hier de beleidsplannen inzien.
Het bestuur stelt reacties, op- en aanmerkingen op het beleidsplan altijd op prijs;
u kunt ons bereiken via mail@vriendenbeatrixpark.nl

1. Het eerste Beleidsplan betreft de periode 2004-2008.
2. In 2010 is dit opgevolgd door het tweede Beleidsplan, lopend van 2010-2014.
3. In het najaar van 2015 hebben we het derde beleidsplan gepubliceerd
4. In 2020 is het vierde beleidsplan verschenen, voor de periode 2020-2025.

Jaarverslagen

Elk jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden in de maand april.
Tijdens deze vergadering wordt het jaarverslag gepresenteerd. De notulen van de ALV worden in het voorjaarsnummer van de Nieuwsbrief gepubliceerd.
Van de eigen vergaderingen van het bestuur worden eveneens notulen gemaakt, die overigens niet op de website worden gepubliceerd.

Acties

Klik hier voor een overzicht van de vroegere en nog lopende acties en rechtszaken die de vereniging heeft ondernomen.