Erotisch centrum Update februari 2024

21 Feb 2024 | New messages, Park in the press

 

Update 18 Februari:
Helaas. We blijven het maar niet begrijpen: niemand wil het; iedereen vraagt aan zijn/haar vertegenwoordiger in de gemeenteraad om het plan af te keuren. En toch gaat het maar door en door.
Om de verwachte tijdlijn te schetsen: In principe is het idee dat september dit jaar een projectbesluit wordt genomen, een soort politiek go of no go-moment om te bepalen of de uitwerking serieus kan beginnen.
Volgend jaar, 2025, komt dan een investeringsbesluit. Dan moet er nog een omgevingsplan worden gewijzigd, kan er bezwaar worden ingediend door omwonenden en dan moet er ook nog een aanbesteding worden gestart: de planning daarvoor is 2027.
Begin 2029 wordt er dan gestart met de bouw. In 2031 wordt het erotisch centrum opgeleverd.
Bericht in de Volkskrant:

Update 9 februari:
We ontvingen bijgaand bericht van de gemeente over het vervolg:

Geachte lezer,
Eerder berichtten wij u over de keuze van het college om de Europaboulevard voor te leggen aan de gemeenteraad als locatie voor het Erotisch Centrum. Graag informeren wij u over het volgende.
Op 1 februari werd op initiatief van de gemeenteraad een speciale inspreekavond gehouden. Meer dan 40 Amsterdammers deelden hun mening over de locatie. Als u deze inspreekavond terug wilt kijken, dan kan dat hier..
De vervolgstap is dat de gemeenteraad op 15 februari 2024 (starttijd 15:30) de locatie Europaboulevard bespreekt in de Commissie Algemene Zaken. Er wordt uitsluitend debat gevoerd. De inspreekavond van 1 februari vervangt het inspreekgedeelte van de commissievergadering.Klik op deze link wanneer u het debat online wilt volgen.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Projectteam Erotisch Centrum

 

Update 2 februari 2024:
Onze duo-voorzitter Brecht van Beers heeft ingesproken bij de gemeenteraad op 1 februari.
Hierbij haar tekst: Tekst inspraak Erotisch Centrum 1 februari 2024
Ook in de media is goed aandacht geschonken aan alle insprekers:
“Insprekers tegen erotisch centrum bij de RAI: ‘Femke, kom uit de bubbel’ ” :Parool 1-2-24
De hele inspreekavond is terug te zien op:  vergadering gemeenteraad 1-2-24; Brecht begint te spreken op het punt 01.17.
Nicole Nuijens, van de Vrienden van het Amstelpark is te horen op minuut 2.03

Brecht van Beers spreekt in

Het Parool memoreerde ook de inspraak van Brecht.

Update december 2023:
Voor wie het nog niet in de media heeft gelezen, hierbij het bericht dat wij ontvingen vanuit de gemeente:

Geachte betrokkene,

Afgelopen jaar was u aanwezig was bij één van de gesprekken die de burgemeester van Amsterdam voerde over het Erotisch Centrum.
Wij informeren u daarom graag persoonlijk dat, na onderzoek en grondige afweging, het college vandaag aan de raad voorlegt om met de locatie Europaboulevard het vervolgtraject in te gaan voor ontwikkeling van het Erotisch Centrum.
De raadsinformatiebrief Locatie Erotisch Centrum waarin deze beslissing wordt uitgelegd, met de bijbehorende aanvullende adviezen en onderzoeken, zijn zojuist openbaar gemaakt. 
Nu het college de Europaboulevard heeft voorgesteld, is het aan de gemeenteraad om dit te bespreken, en hieraan een vervolg te geven. Dit gebeurt in het eerste kwartaal van 2024 in de raadscommissie Algemene Zaken en vervolgens in de gemeenteraad. Tot dan zullen ook wij, in de beantwoording van vragen en e-mails over het Erotisch Centrum, dit vervolg moeten afwachten. Wij verzoeken u berichtgeving hierover in de gaten te houden.

De raadsbrief en informatie over het Erotisch Centrum vindt u in de bijlage en via onze webpagina (deze pagina wordt op dit moment geactualiseerd). We vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Pierre van Rossum
Directeur Openbare Orde en Veiligheid

Gemeente Amsterdam

Update September 2023:
Maandagavond 4 september zat een kleine delegatie van het bestuur van de Vrienden aan tafel met burgemeester Halsema en vier ambtenaren. Met ons nog vertegenwoordigers van de Prinses Irenebuurt, het Amstelpark en de Mirandabuurt. Onderwerp van gesprek was de plannen voor een erotisch centrum in Zuid, bij de RAI of net aan de andere kant van de A10, de Europaboulevard.
Vanuit de buurt werd de angst voor toenemender drukte, overlast en criminaliteit en afnemende groenvoorzieningen uitgesproken.
Halsema legde nogmaals uit dat de wallen overspoeld worden door groepen dronken jongeren. Dit probleem is groter geworden toen de prostitutie werd geconcentreerd in een klein deel van de wallen. Door het aantal ramen terug te brengen en andere maatregelen, hoopt ze de leefbaarheid terug te brengen.
Het aantal van 1,5 miljoen bezoekers per jaar werd nu in twijfel getrokken, maar echte cijfers konden niet worden overlegd. Een erotisch centrum zal de dronken jongeren niet aantrekken, omdat er een groepsverbod komt en er verder niets te zien is. Wel wordt ingezet op ‘hoogwaardig cultureel aanbod’, wat een beschaafder publiek moet trekken. De avond had een hoog hoop-gehalte.
Duidelijk werd wel dat er geen alternatieve oplossingen meer worden gezocht; die zijn allemaal uitvoerig onderzocht en getoetst. Ook een voorstel vanuit de Mirandabuurt om alsnog te komen tot een grootstedelijk overleg met alle belanghebbende, werd van tafel geveegd.
In oktober wordt een besluit genomen: welke van de drie locaties (Noord ligt ook nog op tafel) het wordt. Het kan ook zijn dat geen van de drie locaties bruikbaar blijkt. Hoe het dan gaat, werd niet besproken. We houden de vinger aan de pols en hopen dat er flink gelobbyd wordt vanuit de grote bedrijven.

Update 29 juni 2023.
Een volgende stap is gezet in het georganiseerde protest tegen de plannen voor een groot Erotisch Centrum:
Een grote groep organisaties uit heel Amsterdam heeft zich verenigd en een manifest ondertekend. Ook de Vrienden hebben zich hierbij aangesloten.
Opgeroepen wordt een (nieuwe) petitie te tekenen. Dit is de link naar de petitie: petitie tegen EC en voor leefbare binnenstad
Voor meer informatie: zie het artikel in Het Parool van 29 juni : Het Parool 29 juni over Manifest

Update 18 Mei.
De burgemeester heeft laten weten dat de besluitvorming nog weer wordt vooruitgeschoven, zie de tekst van de brief die de stadsdeelraden ontvingen:
Geachte leden van de raad en stadsdeelcommissies Noord en Zuid,
U bent eerder geïnformeerd dat het college u nader zal informeren naar aanleiding van diverse zorgen en vragen van bewoners, ondernemers, stadsdelen, raadsleden over de voorkeurslocaties voor een Erotisch Centrum. Vanwege de vele gestelde vragen komt deze brief iets later (uiterlijk 9 juni) dan aanvankelijk toegezegd.
Om te verzekeren dat de stadsdelen deze nadere informatie kunnen gebruiken in hun adviezen, heb ik eerder al de periode voor advisering door de stadsdelen verlengd tot 18 juli 2023 (in plaats van 14 juni).
Na het versturen van de raadsbrief met aanvullende informatie zal de marktconsultatie worden gestart. Het resultaat van deze consultatie hoop ik eind september met u te kunnen delen. In het najaar zal dan besluitvorming door college en gemeenteraad kunnen plaatsvinden over een definitieve voorkeurslocatie.

Update 28 April.
Zowel de stadsdeelcommissie van Noord als Zuid hebben inmiddels de burgemeester negatief geadviseerd.
Een besluit wordt pas in juni verwacht.
Hierbij de links naar de documenten zoals die op de site van het stadsdeel staan:
https://zuid.notubiz.nl/modules/3/%28On%29Gevraagde%20adviezen/838479 en
https://www.amsterdam.nl/stadsdelen/zuid/nieuws/advies-ontwikkeling-erotisch-centrum/

Update 20 April:
* Bijgaand een link naar het verslag van de hoorzitting van de Stadsdeelcommissie op 12 april:
verslag raadpleging 12 april 2023
* Op initiatief van de bewonersvereniging Mirandabuurt is een WOO (Wet Open Overheid) verzoek gedaan. De Irenebuurt en de Vrienden hebben zich daarbij aangesloten. We ontvingen de volgende bevestiging:

Op 5 april 2023 hebben wij uw verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) ontvangen. Daarin verzoekt u om informatie die ziet op alle beschikbare stukken, informatie en correspondentie, afspraken, intentieverklaringen met derden, uitgebrachte of concept tenderdocumentatie, informatiememo’s, deskundigenberichten, risico analyses, ambtelijke nota’s, gespreksverslagen, geluids- of video opnames van besprekingen of informatiebijeenkomsten, (concept)besluiten, e-mails, whatsappberichten van ambtenaren met leden van de gemeenteraad, wethouders, de Burgemeester, ambtelijke commissies, bestuurders en andere werknemers en consultants of ingehuurde krachten, zowel binnen stadsdeel Zuid als daarbuiten die heeft geleid tot en/of de grondslag vormde voor:
 
1-       De keuze voor een Erotisch Centrum
2-      De aanwijzing van Zuid/RAI in het algemeen en de Groene Zoom en Europaboulevard als mogelijke locaties voor een nieuw Erotisch Centrum
3-       Het afvallen van de locaties bij of rond de Passenger Terminal Amsterdam, het Marineterrein en de zogenaamde Waterlocatie/Bootlocatie;
4-      Reacties van partijen die zijn benaderd of op eigen initiatief hebben gereageerd op de marktconsultatie ten aanzien van voornoemd initiatief en de keuze voor Zuid/RAI (beide voornoemde locaties) of anderzinds in gesprek zijn met de gemeente over bouw, exploitatie of anderszins werken voor of in eigendom krijgen van het beoogde sekscentrum, inclusief eventuele term sheets, intentieovereenkomsten, Letters of Intent, memoranda of understanding;
5-       Formele en informele reacties van het Rijk, het Rijksvastgoedbedrijf, RVO, de provincie, ProRail, EMA en NS aan de gemeente nadat hun voorkeurslocatie voor Groene Zoom en Europaboulevard bekend is geworden;
6-      Formele en informele reactie van de Politie Amsterdam en/of politie op een hoger inclusief landelijk niveau op het voorstel voor een grootschalig sekscentrum (in combinatie met behoud van raamprostitutie op de Wallen en zonder behoud van raamprostitutie op de Wallen) en specifiek de keuze voor Groene Zoom en Europaboulevard, inclusief alle waarschuwingen en aandachtspunten.
 
Wij nemen uw Woo-verzoek in behandeling. De behandeling van uw verzoek heeft meer tijd nodig vanwege de complexiteit van het dossier. Er is overleg nodig met andere bestuursorganen. Een zorgvuldige behandeling vraagt meer tijd. Daarom verleng ik de beslistermijn op grond van artikel 4.4, tweede lid, van de Woo met twee weken. Dit betekent dat u uiterlijk op 16 mei 2023 een antwoord op uw verzoek ontvangt.
 

Update 17 april:
Via bijgaande link kunt u alle inspraken van de expert-consultatie op 12 april nakijken.
https://youtu.be/HvVDptP61jwHoorzitting expert sessie Erotisch Centrum 12-4-23
Insprekers waren:

19:00 – 19:30 uur Inloop
19:30 – 20:40 uur Welkom en start deel 1 van de hoorzitting

Begeleid door stadsdeelcommissievoorzitter Jacques Bettelheim
Spreektijd voor alle deskundigen is 5 minuten.Blok 1: Expertise sekswerk
Sprekers:

·      Frits Rouvoet, Stichting Bright Fame

·      Lyle Muns , Politicoloog / sekswerker / activist

·      Lara Lessing, Onderzoeker Leiden Universiteit

·      Maxima Caram, Proud Union

Blok 2: Sociaal maatschappelijk / onderwijs

Sprekers:

·      Jeroen van de Zande, Sint Nicolaas Lyceum

·      Thomas Dirks, MBO College Zuid

20:40 – 20:55 uur Pauze
20:55 – 22:05 uur Deel 2 van de hoorzitting

Begeleid door vicevoorzitter Eefje van Kessel

Spreektijd voor alle deskundigen is 5 minuten.

Blok 3: Ondernemingen

Sprekers:

·      Nils Vonder, Rai

·      Renata Komarzinska, Walter Kok en Max Wosten, Nhow Hotels

·      Jerry Wijnen, Voorzitter MVA

·      Robert Tieman, VNO-NCW

·      dr. Ivo Claassen, EMA

Blok 4: Belangengroepen

Sprekers:

·    Brecht van Beers, Vrienden van het Beatrixpark

·      Nicole Nuijens, Vrienden van het Amstelpark

22:05 – 22:10 uur Afsluiting

 


Update 7 April:
We zitten niet stil:
* Vanuit diverse organisatie is het volgende op touw gezet: Woensdag 12 april 2023 : Demonstratie Zeg NEE tegen Erotisch Centrum
Tijdstip: 19:00.  Locatie: RAI
* Vanuit de Mirandabuurt is een WOB verzoek aan de gemeente gedaan, dat door het bestuur van de Vrienden is mede-ondertekend.
* er is opnieuw op 3 april ingesproken bij een bewonersbijeenkomst: Inspraak Erotisch Centrum (1)
En er komt beweging aan de andere kant: Burgemeester Halsema heeft naar aanleiding van alle protesten de besluitvorming een maand opgeschort: zie bijgaande brief: Raadsbrief 6 april 2023 en
zie ook dit artikel van AT5

Update 3 April:
Van alle kanten komt informatie en ondersteuning voor het protest tegen de plannen. Zo bijvoorbeeld een mailtje uit Schiedam (waar trouwens ook een Beatrixpark is) met een linkje naar een ingezonden brief naar de Vara: https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/wijkbewoners-en-sekswerkers-moeten-samen-optrekken-tegen-het-eroscentrumplan-van-femke-halsema

Vanavond is er in de RAI een inspraak over dit onderwerp. Daarnaast is het bestuur van de Vrienden uitgenodigd voor een expert-overleg bij het stadsdeel op 12 april . We zullen daar opnieuw onze argumenten overbrengen.
Op 4 april is een discussieavond over dit onderwerp in Pakhuis de Zwijger: https://dezwijger.nl/programma/het-nieuwe-erotisch-centrum Aanmelden is nodig.

Update 29 en 30 maart:
Op 30 maart heeft Anne-Mariken Raukema namens de Vrienden ingesproken bij de Raadscommissie Algemene Zaken van de Gemeenteraad.
29 maart:
Twee bestuursleden van de Vrienden zijn in het Beatrixpark en bij de RAI geïnterviewd door Hart van Nederland, nadat zij aanwezig waren bij het gesprek met de burgemeester:
https://www.hartvannederland.nl/regio/noord-holland/amsterdammers-protesteren-tegen-komst-erotisch-centrum
Bijgaand de vragenlijst die door de gezamenlijke belangengroepen aan de burgemeester is overhandigd:
20230328 Vragen aan Burgemeester Halsema tijdens bijeenkomst over Sexcentrum bij RAI v5

Update 26 maart:

Bestuursleden van de Vrienden hebben zich aangemeld voor de verschillende inspraak en voorlichtingsbijeenkomsten. We hebben bijgaande brief naar het stadsdeelbestuur verstuurd:
Brief aan Cie AZ 25 maart 2023
Wilt u zelf actie nemen?
– 28 maart: bijeenkomst in de rai met Burgemeester Halsema, aanmelden is nodig
– 30 maart, vergadering commissie Algemene Zaken van de Gemeenteraad. U zou uw standpunt kunnen mailen naar: mailboxazvoorburgers.nl
– 3 april bijeenkomst Stadsdeelcommissie en Stadsdeelbestuur waar iedereen hun zorgen kan uiten en welke input ze gebruiken voor hun advies. Aanmelden is nodig.

Update 23 maart:
Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark heeft de volledige aandacht voor deze bedreiging en houdt alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Wij staan achter de inhoud van uitstekende bijgaande brief van de Bewonersverening ‘De Miranda-buurt’. (klik hier voor de brief:  Bewonersvereniging De Miranda-buurt – geen Sexcentrum in Zuid)
De bezoekers die het beoogde Eroscentrum aantrekt zullen ook in het Beatrixpark terechtkomen. We vrezen voor de overlast van de dronken, blowende en luidruchtige groepen, die men uit het centrum van de stad wil weren. Het gevolg is dat het Beatrixpark niet meer veilig is voor wie zich daar dan bevindt: spelende kinderen, buurtbewoners die er ontspannen, wandelen, sporten of picknicken en alle mensen die er doorheen fietsen. Immers, zowel het Amstelpark als Zorgvlied kunnen – indien noodzakelijk –  worden afgesloten. Het Beatrixpark kan dat niet en er vindt nu al nauwelijks handhaving plaats. Bovendien wordt het park afgelopen jaren veel intensiever gebruikt door woningbouw in de omgeving en dit zal alleen maar verder toenemen. 
We hebben ons aangesloten bij een groep belanghebbende organisaties en bewoners, die samenwerken om een des te duidelijker stem te laten horen. Daarvoor is ook net een nieuwe site opgericht :  www.geensekscentrum.nl
Een van de eerste dingen die nu zal gebeuren is het overleg met de burgemeester op 28 maart.

Update: op 7 maart vond er een bewonersbijeenkomst plaats in de RAI, waar veel belangstelling voor was. Alle insprekers wisten in goed beargumenteerde bewoordingen uit te leggen waarom dit een slecht idee is. Wij hebben namens de Vrienden nu nog niet ingesproken, maar er waren genoeg mensen die aandacht vroegen voor de twee familieparken; de groene functie van dit gebied, de nu al slechte handhaving op dit moment, de doorgaande fietsroutes die langs de geplande locatie loopt en alle scholieren die in dit gebied naar school gaan. Dat je in een park waar kinderspeelplaatsen zijn geen uitwaaierende effecten van een giga-bordeel wilt hebben, is duidelijk aan bod gekomen.
We zien dat nu de media volop aandacht hebben voor dit onderwerp; we hopen dat na de EMA ook andere grote invloedrijke bedrijven (en de RAI?) hun mening bekend maken.

 

bericht eind februari:
De Gemeente Amsterdam wil een nieuw “Erotisch Centrum”  bouwen, waarbij een van de twee mogelijke locaties is bij de RAI. Megaslecht nieuws dus.

Petities gestart: “Dit betekent een enorme toename van fout toerisme en criminaliteit in de buurt, 800 extra autoritjes en bezette parkeerplaatsen van schuinsmarcheerders. De problematiek van de Wallen wordt zo naar onze kinderrijke buurt verplaatst. Onze wijk staat vol basis- en middelbare scholen, heeft gemoedelijke buurthoreca en een fijne, veilige woonsfeer. Voor hoe lang? In alle sekswerkergebieden neemt criminaliteit sterk toe. Dat mag echt niet gebeuren. Tekent u dus ook de petitie? kijk op: Petities.nl
Wat dit voor het Beatrixpark zou betekenen, daar moeten we niet aan denken.

Een van de Vrienden stuurde ons een brief met perfecte argumentatie waarom dit een onzalig plan is. Met zijn toestemming geven wij die hier weer. Mocht er nog een ronde komen met inspraak-mogelijkheid voor burgers en belanghebbende, dan zullen wij hier dankbaar gebruik van maken:
(link naar de pdf: )EROS in ZUID

EROTISCH CENTRUM in ZUID

Niet prostitutie zelf, maar het laagwaardig, overlast gevend massatoerisme dat het aantrekt  is het probleem dat opgelost moet worden. Het te idealistisch beeld van betaalde seks en het Erotisch Centrum dat de burgemeester in haar brief aan de raad van 14/2 (weer) schetst zal dat niet doen. Volgens de burgemeester “moet het EC een plek zijn waar seksualiteit, erotiek, diversiteit en inclusiviteit wordt verwelkomd en gevierd. Een breed en hoogwaardig EC waarin erotiek en seksualiteit op een positieve wijze wordt belicht en de verbinding met de cultuur-sector wordt gelegd”. Kreten die doen denken aan reclame voor het Playboy Mansion van Hugh Hefner in Los Angeles of wellicht aan ons Amsterdamse bordeel Yab Yum. Beide superbordelen bestaan niet meer en ook het ideaal erotisch droombeeld van de burgemeester bestaat nergens.

Op zoek naar een locatie voor zoveel moois hanteert de gemeente criteria alsof het EC de meest aantrekkelijke  activiteit is die de stad zich kan wensen. De hoogste eisen worden gesteld: de locatie moet prima bereikbaar en veilig zijn en in een weerbare buurt liggen. En zo vindt je dan ook de (tot heden) beste bereikbare, veilige, weerbare, fijne en daarom dure buurt: Amsterdam Zuid. Alsof betaalde seks net zo belangrijk is voor Amsterdam om aan te trekken als bijvoorbeeld het European Medicines Agency, dat we net uit London naar Amsterdam lokten. Met dezelfde hoogste criteria kreeg het EMA dezelfde beste locatie: De Zuidas en omgeving. Je zou kunnen zeggen dat daar niks mis mee is, zo verdeel je de pijn een beetje en dragen de sterke schouders ook wat lasten mee. Maar er zijn tenminste vier problemen die over het hoofd gezien worden, nog los  van de vraag of het een gemeentetaak is om zo’n private super sexclub zo te stimuleren:

  1. Betaalde seks is helemaal niet de meest aantrekkelijke (economische/sociale) activiteit voor  de stad. Prostitutie berust op  machtsverschil en leidt tot uitbuiting. Het is een onvermijdelijk kwaad, dat gedoogd wordt. Zoekcriteria voor een locatie moeten die realiteit weerspiegelen.
  2. Gebruikte criteria en daarom de uitkomst sluiten helemaal niet aan de wensen van het over-grote deel van de (mannelijke) Discreet, anoniem, in duisternis, zoeken die een plek (mag afgelegen) om hun klassieke seksuele wensen betaalbaar te bevredigen. Stiekem. Geen licht, camera’s, poortjes, uitzonderingen, feest, viering, laat staan cultuur en educatie.
  3. Maar mocht dat Erotisch Centrum toch de dromen vervullen van diverse, inclusieve LHBTIQ+ gerichten dan zal het een wereldattractie zijn, die enorme optochten kijkers zal aantrekken.
  4. De beste locaties die Amsterdam kan bieden voor nieuwe hoogwaardige woningen, kantoren, musea en andere zeer gewenste maatschappelijke activiteiten worden zo geblokkeerd. De daar al bestaande activiteiten worden minder veilig, aantrekkelijk, succesvol en minder waard.

De keuze voor een locatie van een Erotische Centrum in Amsterdam Zuid is fout, omdat de zoek criteria fout zijn. De (maatschappelijke/economische) prijs is te hoog. Goed gehandhaafd beleid in de huidige prostitutie gebieden of verplaatsing naar een beter passende locatie is veel goedkoper.