Algemene Ledenvergadering 24 april

17 apr 2016 | Vereniging- bestuur, Archief 2016

Algemene Ledenvergadering op zondag 24 april in de bovenzaal van het Vrijzinnig Centrum Vrijburg, Herman Gorterstraat 31. Lift aanwezig.

U bent welkom vanaf 13.30 uur, de vergadering begint strikt om 14.00 uur.

AGENDA

Opening

Presentatie door de heer Frans Taselaar, over het aanleggen van kabel- en leidingen door en onder het Beatrixpark; en hoe dat gepland wordt.

Korte pauze

  1. Mededelingen en ingekomen/uitgegane stukken
  2. Notulen algemene ledenvergadering 30 april 2015
  3. Jaarcijfers
  4. Verslag kascommissie, benoeming nieuwe commissie
  5. Begroting 2016
  6. Beleidsplan 2015-2020 (verzonden samen met nieuwsbrief najaar 2015)
  7. Kort verslag bestuursleden over ontwikkelingen in en rond het park
    .(zie in de nieuwsbrief het jaarverslag 2015 en vooruitblik 2016)
  8. Bestuurssamenstelling

 

Rondvraag en sluiting

 

Toelichting bij de agendapunten 4 t/m 7 : de notulen 2015, de jaarcijfers en de begroting 2016 zijn opgenomen in de nieuwsbrief. Het verslag van de kascommissie wordt uitgereikt op de vergadering.