Beethovenkavel

Update voorjaar 2024:

Onderstaand een historisch overzicht van alle plannen over het gebied tussen AkzoNobel en het water. 
Op dit moment (febr 2024) is de situatie als volgt: 

In bijgaande bewonersbrief van Zuidas staat goed uitgelegd wat er nu gebeurt en nog gaat gebeuren:
bewonersbrief Februari 24

In het gebied tussen het water langs Convict en Kapel aan de ene en AkzoNobel aan de andere kant worden woontorens gebouwd op twee plaatsen:
Kavel 6/7, aan de zuidelijke rand. Hier bouwt Breevast, daarover meer op hun site: https://breevast.nl/beatrixpark-kavel-6-7/
Hier kunt u alle documentatie vinden over de vergunningen die zijn aangevraagd: https://mozardloket.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=1307743

Kavel 2, langs de Prinses Irenestraat naast de school. Hier gaat Kondor Wessels een project ontwikkelen.
Een impressie is al te zien op de site van de Zuidas: https://zuidas.nl/project/habitat-royale/

 Historie:

Nu de nieuwbouw in wat “Beethoven fase 2” heet concreet begint te worden, en de Zuidas hierover meer publiceert, krijgen wij veel vragen daarover. ‘Laten jullie dat zomaar gebeuren? Kunnen jullie dat niet tegenhouden?’

Daarom voor wie met vragen zit hieronder nog eens een korte samenvatting van de lange historie van de plannen voor woningbouw op dit stuk tussen As en AkzoNobel. Daaronder staat meer uitgebreide informatie. Die uitgebreidere informatie hebben wij gedurende de afgelopen jaren telkens in onze nieuwsbrieven gegeven, en is ook te vinden op de site van Zuidas.

Het Beatrixpark is een openbaar park waarvoor de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark al bijna 40 jaar als belangenbehartiger optreedt. De gemeente Amsterdam is eigenaar, beheerder en eindverantwoordelijke. In 2005 werd dankzij inspanningen van het bestuur voor het oudste deel van het park de gemeentelijke monumentenstatus verkregen, waardoor in dat deel van het park niet gebouwd kan/mag worden. De bestaande nutsgebouwen van o.a. Waternet en Liander vallen overigens buiten deze status.

Ruim 10 jaar geleden, in 2007, werd door de gemeenteraad besloten om het meest zuidelijke deel – de zogenaamde natte vallei – te bebouwen. Daar was een lange formele en wettelijk verplichte procedure van inspraak aan vooraf gegaan, waarvan het bestuur van de vereniging telkens gebruik heeft gemaakt om haar standpunten en zienswijzen in te brengen.
Het geplande bouwvolume baarde ons toen al zorgen, maar hebben wij helaas niet tegen kunnen houden. Wel heeft onze inspraak er o.a. toe geleid dat de Prinses Irenestraat NIET de ontsluitingsweg voor dit gebied, maar een autoluwe fietsroute met beperkt bestemmingsverkeer zou worden, dat het park qua omvang gelijk moest blijven (rood voor groen/groen voor rood), dat een waterpartij/vijver een duidelijke afscheiding tussen park en bebouwing zou gaan vormen, waarbij het water aan alle zijden voor iedereen toegankelijk blijven (m.a.w. geen bebouwing tot aan de rand van deze vijver of enorme overhangen over het water) en dat de bomenkap in Zuidas pas mocht plaatsvinden als alle procedures waren afgerond, zodat er geen jarenlange kaalslag zou ontstaan.
Dat laatste was maar goed ook: de plannen hebben daarna enkele jaren stilgelegen, zodat de bomen al die tijd er nog hebben gestaan, ook al was de kapvergunning er al. Ze worden nu pas gekapt nu de bouw echt gaat starten.
Ook hebben wij er destijds op aangedrongen dat een tijdelijke inrichting een groene kwaliteit moest hebben en dat het park altijd goed toegankelijk moest blijven vanuit iedere buurt.
Het toegezegde museum blijkt er niet komen, het daarvoor ingeplande bouwvolume werd toegevoegd aan de woningbouwplannen. Het vrijgevallen kavel zal een groene inrichting krijgen.
Inspraak: In drie buurtgerichte bijeenkomsten kon worden meegedacht over deze gebouwen. Voor ons was belangrijk dat de zichtlijnen/beleving vanuit het park bewaard bleven, dus zo laag mogelijke bebouwing aan de kant van het park/langs Prinses Irenestraat, dat er rekening moest worden gehouden met de windhinder/schaduwwerking in verband met parkbezoekers, fietsers, voetgangers en dat de gebouwen een organische uitstraling zouden hebben met bijv. rondingen en verticaal groen en op maaiveldniveau mooie beplanting. Parkeren van auto’s en fietsen vooral ondergronds. Geen ontsluiting van dit gebied via de Prinses Irenestraat, met uitzondering van nood-en hulpdiensten, maar geen last minute calamiteitenwegen toevoegen.

In de eerste helft van 2020 zullen de definitieve plannen in een informatieve bijeenkomst openbaar worden gemaakt. Wij zullen dan met kritische blik bekijken wat er van onze inbreng terecht is gekomen.

HISTORIE:
Hieronder vindt u allerlei informatie over het terrein waar een garage en de panden voor AkzoNobel en Stibbe zijn gebouwd.
Voor recente informatie kunt u het beste kijken op de site van de Zuidas zelf: Zuidas
Onderstaande informatie dient voornamelijk als archief voor (het bestuur van) de Vereniging.

Eerst de historie.. het begon met bomenkap:

Op 13 augustus 2008 is een kapvergunning voor 226 bomen en het verplanten van 31 bomen verleend. (info:226 bomen) Het betreft de bomen die moeten wijken voor het hoofdkantoor van AkzoNobel, de nieuwe vestiging van Allen & Overy en een tracé kabels en leidingen. De gemeente heeft vergunning gekregen de bomen medio het winterseizoen 2008-2009 te kappen.
Op 15 september hebben wij en de Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg en de Bomenstichting bezwaarschriften en verzoeken om voorlopige voorziening ingediend. In totaal zijn 58 bezwaarschriften ingediend. De bezwaarschriften zijn inmiddels behandeld in een druk bezochte hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie op 14 oktober. De behandeling bij de voorzieningenrechter vond plaats op 23 oktober. Klik hier voor de pleitnota van de Bomenstichting en Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg. De verzoeken om een voorlopige voorziening werden op 4 november afgewezen, omdat de rechter verwacht dat de kapvergunning in bezwaar zal standhouden. Klik hier voor de uitspraak.

Op 14 oktober 2008 is de hoorzitting geweest, naar aanleiding van 58 bezwaren tegen de verleende kapvergunning. Bij besluit van 13 mei 2009 hebben B en W van Amsterdam de bezwaarschriften tegen de kapvergunning van 13 augustus 2008 gegrond verklaard t.a.v. de bomen met de nummers 115 t/m 118 (bij Restaurant As) en voor het overige ongegrond verklaard. De kapvergunning is sec beoordeeld, en daarom verleend, zonder inachtneming van de argumenten die over het geheel van het Beethovenkavel , de bouwvergunningen of de bewonersbelangen gaan.

Wel is afgesproken, dat de bomen die nu nog niet zijn gekapt, – en dat is ongeveer de helft- pas op een later tijdstip zullen worden gekapt, namelijk pas als dat nodig is voor ontginning respectievelijk bebouwing. Bijvoorbeeld bij de kerk. Dat is volgens het “Just in time” principe. We hopen dat hiermee een aantal bomen gered wordt als de bouw van de rest van de garage en de gebouwen er bovenop door de crisis vertraging oploopt.
De Vereniging is tegen de uitspraak in beroep gegaan.

Klik hier voor respectievelijk:
1. De pleitnota van onze vereniging
Voor onderstaande documenten: wilt u ze inzien stuur dan een mail.

2. het verweer van de OGA
3. het verweer van B&W
4. het verslag van de zitting
5. het advies van de commissie aan B&W en
6. het uiteindelijke besluit op bezwaar.
7. het beroepschrift van 23 juni 2009
8. Verklaring geen bezwaar door de Provincie inzake realiseren kantoor

Dan het vervolg…
De berichten (april 2010) zijn dat de start van de bouw van de garage voorlopig is uitgesteld. (bewonersbrief met toelichting over het uitstel.) Ook is via via vernomen dat Allen&Overy niet op dit terrein een nieuw pand zal bouwen. De plannen van ING blijven dus onzeker.
Op 2 augustus 2010 stond de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark bij de Raad van State, in een zaak die wij samen met andere belanghebbenden hadden aangespannen tegen de voortijdige kap van de bomen op wat het AkzoNobel terrein is gaan heten.
Verschillende media hebben hieraan aandacht besteed: de Telegraaf, AT5, RTV Noordholland en het Parool.
De vereniging hoopt hiermee in ieder geval in de toekomst kap te voorkomen op een stuk park waarvan de bebouwing nog niet zeker is, bijvoorbeeld omdat de vergunningen nog niet rond zijn.
Op 26 september 2010 is door de RvS uitspraak gedaan in deze zaak, en ons beroep is helaas afgewezen.

In juli 2010 is een nieuwe bouwvergunning aangevraagd voor een gewijzigde versie van de parkeergarage op het AkzoNobel-terrein. Helaas moesten we zelf ook ontdekken dat hiervoor, door een andere ligging van de ingang van de garage, nog eens 69 bomen gekapt zouden moeten worden. Hiervoor is een kapvergunning aangevraagd. Zoals hierboven te lezen is, wacht de vereniging nog op de uitspraak in de rechtszaak over de vorige kapvergunning. We hebben daarom nu in ieder geval pro forma bezwaar gemaakt tegen deze bouwvergunning, en de voor ons gevoel daar aan gekoppelde kapvergunning. Deze logische koppeling bestaat echter vooral in de manier waarop wij als burgers hier tegen aan kijken: de vergunningen worden ambtelijk gezien nog los van elkaar door verschillende instanties beoordeeld.
Klik hier voor de tekst van ons bezwaarschrift van 25 augustus 2010.
En hier voor een aanvulling daarop van 25 september 2010.
De vereniging heeft op 8 september 2010 een raadsadres gericht aan de stadsdeelraad van Zuid, in de hoop daar gehoor te vinden en hulp bij het voorkomen van de kap. Naar aanleiding van een reactie van het stadsdeel ( die erop neerkomt “deze tekst is niet voor ons bedoeld, want de deelraad kan/mag zich niet met de Zuidas bemoeien” ) is het raadsadres nogmaals door Marleen Munniksma toegelicht.
Op 14 september 2010 werd de zienswijze ontwerpbeschikking inzake de kapvergunning verstuurd door de dienst Milieu en Bouwtoezicht.

De vereniging ontving op 3 december 2010 helaas een brief van de gemeente, Dienst Milieu- en Bouwtoezicht, dat er toch een kapvergunning is verleend voor de extra 69 bomen, omdat de garage een andere ingang krijgt. Voor de brief met de afwijzing van ons bezwaar klik hier. Deze vergunning is op 4 december in de krant gepubliceerd.
De vereniging wil het hier niet bij laten. We hebben dan ook opnieuw gereageerd en beroep ingesteld.
Op de beslissing op bezwaar (afgewezen) hebben wij alsnog pro forma beroep aan getekend. Hier kunt u de tekst lezen zoals die door de Vereniging is ingediend.
Voor de volledigheid nemen wij hier ook op het verweerschrift van de gemeente, van april 2011.

En de ontwikkelingen daarna…
Vanuit onvermoede hoek komt een verrassing: plotseling gaan stemmen op om het ” Nicolaascomplex” te behouden vanwege de architecturele waarde. Dat mag zo wezen, maar het gebied waarop deze gebouwen staan is reeds lang voorbestemd om opnieuw park te worden, nadat een deel van de Natte Vallei is weggenomen voor bouw. Het bureau Zuidas is het met de vereniging eens dat het niet de bedoeling is dat deze gebouwen op welke wijze dan ook opgeknapt worden. Bijgaand de brieven van wethouders Gerson (maart 2010) en Gehrels (juli 2010) aan de Bond Heemschut hierover.
In november 2011 ontving het bestuur de volgende mail van Bureau Zuidas:

  • In het college van B&W van 1 november jl. is de aanvraag van het Cuypersgenootschap en Bond Heemschut voor aanwijzing van het Nicolaascomplex tot gemeentelijk monument behandeld. Het Nicolaascomplex bestaat uit de school, de kapel en het klooster. Gezien de vergevorderde planvorming heeft het college besloten het Nicolaascomplex niet als geheel aan te wijzen tot monument. De procedure tot sloop van het St. Nicolaaslyceum wordt verder in gang gezet. Daarnaast is besloten nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden, kosten en baten van herbestemming van de kapel en het klooster in relatie tot de groen voor rood afspraak. Na het onderzoek naar de kapel en het klooster wordt besloten deze twee gebouwen wel of niet aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Zuidas is opdrachtgever voor het onderzoek naar de kapel en het klooster, waarbij uitgangspunt is dat invulling wordt gegeven aan het groen voor rood principe zoals opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Beethoven. Twee varianten worden uitgewerkt, een variant met en een variant zonder behoud van het klooster. Ook de buurt en de Vrienden van het Beatrixpark worden betrokken bij het verder uitwerken van de toepassing van het groen voor rood principe in beide varianten. Zuidas neemt hiervoor contact met jullie op.

In juni 2012 wordt bekend dat het bezwaar van het Cuypersgenootschap tegen de sloop is afgewezen. Hierbij de brief van de gemeente daarover.
En toen was het nog niet afgelopen: in het najaar van 2013 is alsnog door de gemeenteraad besloten het Convict-gedeelte Monumentenstatus te verlenen. Daarmee is nog niet duidelijk wat er mee gaat gebeuren: er is nog niet een partij gevonden die een uitvoerbaar plan heeft om het gebouw in gebruik te nemen.

2015/2016: Daarna gingen de ontwikkelingen snel: inmiddels (januari 2016) staan de twee gebouwen van AkzoNobel en Stibbe er. Er wordt veel geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen.. https://www.vriendenbeatrixpark.nl/informatie-avond-over-zuidas-dok-26-oktober/
De nieuwe brug is af er ligt er mooi bij. (https://www.vriendenbeatrixpark.nl/de-brug-is-open/)
De kaalslag is inmiddels ook iets minder erg; er zijn veel nieuwe planten gepoot ( voor het beplantingsplan: zie https://www.vriendenbeatrixpark.nl/beplantingsoverzicht-beethoven/ ).
En het nieuwe speeltoestel is af. https://www.vriendenbeatrixpark.nl/speeltoestel-meteen-beklad/

2017: Op de Jaarlijkse Ledenvergadering heeft Gregor van Lit een toelichting gegeven op de ontwikkeling van het gebied dat Beethoven fase 2 wordt genoemd: het “weiland” tussen enerzijds AkzoNobel en Stibbe en anderzijds As en het water.
Van deze presentatie hebben we de sheets ontvangen. (zonder de toelichting wellicht niet voor iedereen helemaal duidelijk; heeft u vragen laat ons dat dan weten)
In juni 2017 wordt het definitieve voorstel voor het Bestemmingsplan van dit gebied verwacht. presentatie Beethoven 2de fase (let op groot bestand)

Op 14 augustus 2017 heeft het bestuur een Zienswijze ingediend op het Ontwerpbestemmingsplan Beethoven fase 2. : zienswijze Beethoven Vrienden Beatrixpark

Januari 2018: Er is een nieuwe stap gemaakt in de ontwikkeling van het gebied aan de Zuidkant van het park, tussen het Convict/restaurant AS, en de panden van AkzoNobel en Stibbe en de school.
Er is een Nota van Beantwoording: op alle reacties op het concept Bestemmingsplan is antwoord gegeven.
“Met ingang van 5 juli 2017 heeft het ontwerpbestemmingsplan Beethoven, tweede fase (hierna: het bestemmingsplan), met de daarop betrekking hebbende stukken overeenkomstig het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening voor de duur van zes weken voor een ieder ter inzage gelegen, met de mogelijkheid zienswijzen naar voren te brengen. Er zijn 25 zienswijzen naar voren gebracht.”
De Vrienden hebben eveneens een zienswijze ingediend, en zijn als adressant 8 in de beantwoording terug te vinden.
Bijgaand de uitgebreide weergave van alle ingediende zienswijzen en de reactie van de gemeente daarop: Nota van beantwoording

Om nog weer een idee te geven van de historie van deze inspraak-procedure:

Historisch tijdspad Beethoven
2005 Vaststelling Projectbesluit Museumgebied (door Stadsdeel Ouder-Amstel)
2007 Vaststelling Uitvoeringsbesluit Beethoven
2011 Vaststelling Structuurvisie Amsterdam 2040
2012 Vaststelling Technische wijziging hoofdgroenstructuur omgeving Beethoven Voorlopig Ontwerp openbare ruimte (co-creatie Beethoven) Ter kennisname 2013 gemeenteraad
2013 Instemming wegonttrekking fietspad middenroute Beethoven
2013 Motie fietspad (opnemen olifantenpaadje) aangenomen (nr. 150/2013) Motie betreft geen extra verharding en geen parkeerplaatsen op maaiveld kapel en convict aangenomen (nr. 716/2013)
Besluit instemmen Definitief Ontwerp openbare ruimte (co-creatie2014 Beethoven)
2014 Raad kennisgenomen van afdoening motie Fietspad (150/2013) door B&W (12 nov 2013) + motie heroverwegen middenfietspad na realisatie Zuidasdok aangenomen (nr. 84/2014)
2014 Raad kennisgenomen van aanwijzing Kapel en Convict als gemeentelijk monument door B&W
2014 Vaststelling bestemmingsplan Beethoven, eerste fase
2016 Vaststelling Visie Zuidas 2016
2016 Verkeersbesluit Beethovengebied (door bestuurscommissie Zuid) Raadscommissie RO
2017Kennisgenomen van afdoening motienr. 716/2013 door B&W

Jaartal Projectverloop
Erfpachtovereenkomst met ontwikkelaar gesloten voor niet gefaseerde 2002 ontwikkeling tweede fase
2009 Ontwerprichtlijnen Beethoven
2010 Start bouw St. Nicolaaslyceum
2012 Nieuwbouw St. Nicolaaslyceum opgeleverd
2012 Einde traject met ontwikkelaar (overdracht rechten)
2012 Start co-creatie Beethoven
2014 Start bouw AkzoNobel en Stibbe
2015 Start traject met Amerborgh (The Next)
2016 Einde traject met Amerborgh (The Next)
2016 Nieuwbouw AkzoNobel, Stibbe en maaiveld opgeleverd
2016 Drie participatiebijeenkomsten t.b.v. ontwikkeling tweede fase
2017 Openbare informatieavond voorontwerp bestemmingsplan fase 2 (januari)
2017 Reactieperiode voorontwerp bestemmingsplan fase 2 (4 weken,januari/februari)
Ontwerp bestemmingsplan fase 2 ter inzage (6 weken, met ingang van 5 juli)

In onderstaande bijlagen met de gemeentelijke stukken vind u meer informatie. Niet opgenomen is het document van de afdeling Ruimte en Duurzaamheid, dat is 1400 pagina’s.
RO zienswijzen
RO toelichting
regels
Nota van Beantwoording_
NvB zie
B – 18 Ruimtelijke Ordening (31) TERINZAGE 6. Beethoven, tweede fase_
Zienswi
bijlage
Nota van wijzigingen