Acties – historie

Een aantal rechtszaken in het verleden…..

Zeppelins in het park

In 2004 heeft de vereniging met succes een rechtszaak aangespannen tegen het oplaten van zeppelins vanuit het park, op de zogeheten Vuistenheuvel. Het verkeer dat daarmee gemoeid was, vernielde zowel het gras als de rust!

Al jaren trachtte de vereniging tegen te gaan dat kabelzeppelins tijdens beurzen in de RAI bij de heuvel in de natte vallei worden opgelaten.
Vroeger was hier een braakliggend terrein, dat in 1994 bij het park is getrokken als compensatie voor de bouw door de RAI van de Parkhal. Het is een zwaar bevochten stukje grond, dat met veel zorg is ingericht en de bestemming openbaar groen heeft gekregen.
In 1998 is het mooie vuistenbeeld, dat eerst op het Museumplein stond, op de heuvel geplaatst.
Het is uiteraard niet de bedoeling dat klanten van de RAI vervolgens opdracht geven hier kabelzeppelins op te laten met teksten als “Sorbo uw hulp in huis” en dergelijke. Voor het vervoer en het oplaten van de kabelballonnen zijn bestelbusjes en caravans nodig die op het gras worden geparkeerd en vaak een hele week daar blijven staan.
De vereniging meende met het stadsdeel ZuiderAmstel de afspraak te hebben gemaakt dat tijdig overleg zou plaatsvinden als het stadsdeel zou overwegen voor deze locatie weer een vergunning af te geven. De vereniging zou dan een zienswijze kunnen indienen die bij de besluitvorming betrokken zou worden. Deze afspraak stond zelfs zwart op wit.
Toch werden we op 11 maart  2004, overvallen door de mededeling van het stadsdeel dat een vergunning was verleend voor een kabelzeppelin in het park voor de periode 12 t/m 21 maart. Met een bliksemactie heeft de vereniging weten te voorkomen dat deze vergunning, een zogenaamde verklaring van geen bezwaar, in werking zou treden.
De rechter schorste de verklaring van geen bezwaar op vrijdagmiddag 12 maart totdat door hem uitspraak zou zijn gedaan in de voorlopige voorziening die de vereniging had gevraagd. De behandeling van de voorlopige voorziening vond plaats op dinsdag 16 maart. De volgende dag, 17 maart, heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan en het besluit definitief geschorst.
De stadsdeelvoorzitter kon niet aantonen dat hij door de burgemeester was gemandateerd het besluit te nemen.

Kapvergunningen

Herhaalde malen heeft de vereniging getracht bomen te redden

Klik hier voor informatie over de kapvergunning Beethovenkwartier onder meer periode 2008-2010

“Landjepik”

Een van de bewoners van de Diepenbrockstraat had, volgens de vereniging en het stadsdeel, ten onrechte een stuk van het Beatrixpark bij zijn tuin gevoegd. Hierover is een rechtszaak aangespannen, die na verloop van jaren in het voordeel van het park beslist is.
De rechtbank Amsterdam heeft de eigenaar  veroordeeld tot teruggave van het deel van het park dat in 1999 door hem in bezit was genomen. Het vonnis is op 6 augustus 2008 gewezen.
Verwijdering van het hek- en metselwerk moet binnen twee maanden na betekening van het vonnis plaatsvinden, op straffe van een dwangsom. Ook de kosten van herstel van de beplanting moeten worden vergoed.
Inmiddels is het hek- en metselwerk verwijderd.