Zuidas

De Zuidas, het DOK en het Beethovenkavel

Noot van de redactie: De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark heeft een flink archief over de ontwikkeling van dit gebied, in relatie tot het Beatrixpark. Die informatie is uiteraard ook allemaal toegankelijk via de openbare kanalen.
Mocht u “in de diepte” van de historie willen gaan, dan hebben wij in het archief van de vereniging:
– Historie ontwikkeling Museumkavel tot en met 2007
– Historie ontwikkeling Beethovenkavel 2008
Toch hieronder ook nog veel aanvullende informatie en stukken!
Over het Beethovenkavel (het gedeelte aan de Beethovenstraat op de hoek Prinses Irenestraat) is er een extra pagina

Het Beethovenkavel

Het Beethovenkavel: een overzicht van informatie en acties met betrekking tot het stuk grond begrensd door Beethovenstraat, de A10, de Prinses Irenestraat en de ‘Natte Vallei’. Dit stuk werd eerst het Museumkavel genoemd.

– Projectbesluit Museumkavel 2004
 2010 en 2011 en 2012 : het gebied waar de garage en Akzo Nobel  en Stibbe komt; 
– Enkele scans concept-uitvoeringsbesluit Beethoven: “Groen voor rood” 
– Nieuwe kaart Groen voor Rood april 2011

Klik hier voor de kaart van het Beethovenkavel in pdf

Een andere invalshoek geeft bijzonder informatieve de site van het Bewonersplatform Zuidas: klik hier

De Zuidas – algemeen

Artikel Amsterdams Stadsblad 19 dec 2001 , over het begrip van de burger voor de Zuidas 2001:
– Designmuseum : 2004- persbericht designmuseum 30 juni 2004 
– De Visie Zuidas, zoals gepresenteerd in 2008, met de reactie van de Vereniging is een bestand van 28 MB, dus hier niet bijgevoegd.
– Voor achtergrondinformatie over het SintNicolaaslyceum en het nieuwe gebouw verwijzen we naar de site van de school zelf.
– Voor informatie over de bouw van de kabel-en leidingenbrug over de A10: klik hier.
– De site van Bureau Zuidas:klik hier
– In maart 2010 is de MER-startnotitie (Milieu-effect) inzake de flanken van de Zuidas verschenen.
– De Vereniging heeft hierover een zienswijze ingediend, die meegenomen zal worden bij de MER beoordeling: brief DRA van 11 juni 2010.
– MER-dok: In april 2011 is een verdere beschrijving verschenen, waarop een nieuwe zienswijze is ingediend. Hierop is in juli 2011 in een nota van beantwoording (Min. v. Infrastructuur) gereageerd.
– Eveneens in april 2011 is door het bestuur een reactie verstuurd op de Welstandsnota. Hierop is in september 2011 de concept-nota van Beantwoording van augustus 2011 ontvangen. U kunt die hier openen. Bij de nrs 9-24 staan de antwoorden op de vragen van de VVvB. (u moet na opening van het document in Adobe even met de knop “beeld” het document een kwartslag draaien om het goed te kunnen lezen)

Wat is een MER nou eigenlijk? Met dank aan het bewonersplatform Zuidas een toelichting op dit begrip.

Update zomer 2018: 
Bijgaand ter kennisname de ‘maandkaarten bouwen’ met alle werkzaamheden in de hele Zuidas (incl Zuidasdok). Deze kaarten geven informatie over de werkzaamheden in de openbare ruimte en bouwontwikkelingen voor de komende maanden.
Daarbij gelden hierbij de volgende opmerkingen:
–          Hoewel je elke maand apart kunt bekijken, is het kaartmateriaal enigszins statisch en dus niet altijd volledig of uitputtend.
–          Werkzaamheden van korter dan een maand staan er niet altijd op.
–          De werkzaamheden die worden uitgevoerd door derden, waarbij Zuidas geen rol heeft, staan er niet op.
–          Een planning is altijd onder voorbehoud.

Desalniettemin geeft het een beeld van de komende periode en vindt u informatie over waar en wanneer in Zuidas wordt gebouwd en aan de weg wordt gewerkt. Voor laatste updates en gedetailleerdere informatie kijkt u op website (www.zuidas.nl).
Klik hier voor de kaarten voor zomer en najaar 2018 in pdf:  Maandkaarten Zuidas en Zuidasdok Q2 2018

Zuidas: Het Dok.

In november 2022 is een wijziging van het besluit omtrent uitvoering Zuidasdok verschenen. Hiervoor bestond zes weken de mogelijkheid tot indienen van een zienswijze. (bezwaar is niet mogelijk; in 2017 is het besluit al vastgesteld).
Wij hebben de stukken bestudeerd, en voor zover wij kunnen overzien hebben de wijzigingen niet ingrijpende gevolgen voor het Beatrixpark.
Nieuw is, dat er toch geluidsschermen komen tussen de nieuwe verlegde A10, de ingang van de tunnelmond en het park.
Bijgaand onze zienswijze, die wij hebben ingediend.:
Zienswijze VVvhB 9jan23
Voor meer informatie over dit hele proces:
Zuidas: zuidasdok participatie
En onze sitepagina: https://www.vriendenbeatrixpark.nl/omgeving/zuidas/

Historie:
U kunt het haast niet gemist hebben in de media: er is besloten tot een aangepaste vorm van het Dokmodel.
In drie bijeenkomsten op 17, 23 september en 8 oktober 2013 met respectievelijk vertegenwoordigers van Hello Zuidas-Green BusinessClub- Oram en Taskforce bereikbaarheid, de leden van ZuidasPartners en bewoners- en belangenorganisaties is gesproken over het concept Masterplan ZuidasDok. Hier vindt u het verslag daarvan op de website van Zuidas.

Update januari 2023
In november 2022 is een wijziging van het besluit omtrent uitvoering Zuidasdok verschenen. Hiervoor bestond zes weken de mogelijkheid tot indienen van een zienswijze. (bezwaar is niet mogelijk; in 2017 is het besluit al vastgesteld).
Wij hebben de stukken bestudeerd, en voor zover wij kunnen overzien hebben de wijzigingen niet ingrijpende gevolgen voor het Beatrixpark.
Nieuw is, dat er toch geluidsschermen komen tussen de nieuwe verlegde A10, de ingang van de tunnelmond en het park.
Bijgaand onze zienswijze, die wij hebben ingediend.:
Zienswijze VVvhB 9jan23
Voor meer informatie over dit hele proces:
Zuidas: zuidasdok participatie

Update zomer 2020:
Advies over de toekomst van Zuidasdok

Vanwege de vertraging van het project Zuidasdok en de stijging van de bouwkosten is Minister van Staat, Sybilla Dekker, gevraagd een verkenning uit te voeren naar nut en noodzaak van het project en naar mogelijke optimalisaties of versoberingen. op 26 maart is haar advies ‘Voortvarend bouwen aan de toekomst’ gepubliceerd, onder andere op zuidas.nl. In haar advies doet ze de aanbeveling om onverminderd door te gaan met de realisatie van het project en concludeert dat er geen verantwoorde versoberingen te vinden zijn. Dit betekent dat de projectscope ongewijzigd blijft.

Besluiten
De gezamenlijke opdrachtgevers – Rijk, gemeente, provincie en Vervoersregio – omarmen dit advies. Rijk en regio zullen in de komende periode in gesprek gaan over het forse financieel tekort. De gezamenlijke opdrachtgevers hebben tevens besloten om de uitvoering van het project op te knippen in deelprojecten en tot het beëindigen van het contract met de huidige aannemer. Het project zal opnieuw worden aanbesteed in hanteerbare deelpakketten. De totale bouwtijd neemt daardoor echter wel toe.
In het artikel Opdrachtgevers Zuidasdok omarmen advies Sybilla Dekker is geprobeerd een en ander te verduidelijken. Onderaan ditzelfde artikel vindt u de adviesrapportage van de Minister van Staat en de brieven aan de Tweede Kamer en Gemeenteraad hierover.
Onderstaand de aanbiedingsbrief en het rapport.
aanbiedingsbrief rapport betrokkenen

Voortvarend Bouwen Voor De Toekomst

Update augustus 2017: Bekendmaking:  “ De Raad van State heeft op 26 april 2017 uitspraak gedaan in de beroepsprocedure over het Tracébesluit en het Bestemmingsplan Zuidasdok. Voor drie bezwaarmakers heeft de Raad van State verzocht om aanvullend onderzoek en het eventueel treffen van extra maatregelen.  Nader onderzoek heeft geleid tot het treffen van aanvullende maatregelen om geluidsoverlast te verminderen en de veiligheid te verbeteren. Het gewijzigde Tracébesluit ligt van 16 augustus 2017 tot en met 26 september 2017 ter inzage.
Beroep indienen kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het wijzigingsbesluit heeft alleen betrekking op de eerder genoemde aanpassingen. Voor het overige blijft het vastgestelde Tracébesluit Zuidasdok van kracht en kan hiertegen geen beroep meer worden ingediend. Meer informatie over de wijziging en het indienen van beroep vindt u in het rode kader op deze pagina.https://www.amsterdam.nl/zuidas/zuidasdok/tracebesluit/documenten/

Update december 2016:
De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark heeft de volgende zienswijze ingediend met betrekking tot de bomenkap op het ZuidasDok:  zienswijze-zuidasdok-dec-2016
Update mei 2016:
Ter informatie verwijzen we u toch weer naar de recentste informatie over de ontwikkelingen met betrekking tot het Dok op de site van Zuidas: zo volledig en up-to-date als daar kunnen wij het u niet brengen…   https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuwsbrief/2016/nieuwsbrief-zuidas-
Update mei 2015:
Ter informatie bijgaand de tekst die onze voorzitter op 27 mei 2015 zal inspreken bij een hoorzitting over het Dok.
Zuidasdok commissie RO – mei 2015
Update april 2015:
Tot 22 april konden belanghebbenden hun visie geven op de plannen voor het ZuidAs Dok. Het bestuur van de vereniging heeft daar gebruik van gemaakt, en bijgaande zienswijze ingezonden, met als bijlage de stukken die wij al in eerdere jaren hebben ingediend.
Zienswijze Zuidasdok: (maart 2015)  zienswijze ZuidasDok2015
Bijlagen: Aanvulling april 2015:  zienswijze zuidasdok aanvulling, en eerdere stukken:  Def.reactie ZuidasDok april 2012,   inspraak zuidasdok maart 2011
Ook anderen hebben gereageerd op de oproep van het Ministerie: hier een voorbeeld van een inspraak van een bewoner van het Mahlerplein; wonend aan de andere kant van het Dok dan het Beatrixpark, maar net zo betrokken! : zienswijze buurtbewoner  en: zienswijze OBP 2015 meurs
Update 7 maart 2012:
Op woensdag 7 maart stond de openbare kennisgeving ontwerp Structuurvisie en Milieueffectrapport ZuidasDok in de kranten.
Op dinsdag 3 april organiseerde de Projectorganisatie ZuidasDok een inloop informatiemarkt.
In de bijlage vindt u de uitnodiging voor de inloop informatiemarkt (met het programma) en de kennisgeving.
Wat vooraf ging: In de aanloop van dit besluit, een proces dat jaren heeft geduurd, heeft het bestuur namens de Vereniging een zienswijze ingediend met betrekking tot het Dok. Hierop is nu een Nota van Beantwoording van 18 juli 2011 ontvangen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bijgaand de pagina uit die nota met de reactie op onze zienswijze.
Voor uitgebreide achtergrondinformatie verwijzen wij naar de site van de overheid: www.zuidasdok.nl
Voor een lokaal tegengeluid:Lees bijvoorbeeld het artikel van de heer Voskamp:http://www.ftm.nl/followleader/zuidas-reconstructie-van-een-grootstedelijk-drama.aspx

2011:
Alweer enige tijd geleden heeft Marleen Munniksma namens het bestuur en de Vereniging een zienswijze ingediend betreffende het ” Ontwerp Structuurvisie en planMER ZuidasDok” .
Daarvan is de Nota van Beantwoording verschenen.
Onder Zienswijze 3 staan onze vragen en de antwoorden daarop.
Van belang is bijvoorbeeld reactie nr 7, waar staat dat de (tijdelijke) kabel- en leidingenbrug nog altijd het uitgangspunt is.
U kunt de hele Nota vinden via: www.zuidasdok.nl/sites/default/files/Nota_van_Beantwoording.pdf.

Verdere informatie:
Bijgaande link: http://amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2013/06juni/zuidasdok-zet-stap/ geeft info over het DOK,
Bureau Zuidas, van de gemeente Amsterdam, geeft een nieuwsbrief uit over alles wat met de Zuidas te maken heeft. Via bijgaande link kunt u zich daarvoor opgeven.