Bestemmingsplan RAI

Plannen met het gebied rond de RAI.

De ontwikkeling van dit gebied en de bijbehorende bestemmingsplannen hebben een lange historie, die hier niet makkelijk is weer te geven.
Een enkele zaak eruit gelicht:
Zienswijze ingediend met betrekking tot bestemmingsplan StrandZuid en horeca Rai aan Parkzijde mei 2011 en december 2011: namens de vereniging heeft de voorzitter van het bestuur een uitvoerig gedocumenteerde zienswijze ingediend over de plannen om de bestemming van de openbare ruimte achter de RAI te wijzigen. Belangrijkste punt daarbij is de beperking van de overlast en de handhaving van de afgesproken (geluids-)normen. Klik hier om de zienswijze van mei te lezen en hier voor die van december 2011.

Achtergrondinfo:

Voor meer informatie over het bestemmingsplan van de RAI en omgeving verwijzen we u naar de site van Amsterdam zelf; dan heeft u in ieder geval de laatste versie: www.bestemmingsplannen.amsterdam.nl

Voor ontwikkelingen rondom de RAI verwijzen we u tevens naar de site van de RAI zelf.  RAI

De historie van Projectbesluit Rai e.o
Het Projectbesluit Amsterdam RAI is in 2008 tot stand gekomen. Het oorspronkelijke plan was om een hotel van 85 m hoog en een kerkelijk centrum ter vervanging van de Christus’ Geboortekerk te realiseren. Op 28 oktober 2008 heeft de deelraad van stadsdeel Zuideramstel het projectbesluit, inclusief de aandachtspunten en wijzigingen zoals verwoord in een brief aan B en W, vastgesteld. Er zijn twee amendementen aangenomen die naar wij aannemen tot wijziging van de hieronder opgenomen brief aan B en W zullen hebben geleid. Eén van de aangenomen amendementen hield in verwijdering van het katholiek stiltecentrum uit het projectbesluit. Hiermee zal het kerkelijk centrum zijn bedoeld. Voor zover bekend (maart 2010) zal dit geen doorgang vinden.
Concept Projectbesluit Amsterdam RAI (pdf, 4,93 MB)
Verslag van de inspraakavond met afbeeldingen (pdf, 4,66 MB)
Nota van beantwoording (pdf, 1,71 MB)
Raadsvoordracht (pdf)
Besluit vaststelling (pdf)
Concept brief aan B en W (pdf)
Fotomontages met toelichting (pdf, 2,49 MB)
Aangenomen amendement PvdA 1 (pdf)
Aangenomen amendement PvdA 2 (pdf)