Agenda Groen, en de parken in Amsterdam

12 mei 2015 | Ontwikkelingen, Archief 2015

Op initiatief van wethouder Choho is op dit moment een discussie gaande over de Agenda Groen voor Amsterdam. De parken die verenigd zijn in het Parkenoverleg worden daarbij om hun mening gevraagd.
Bijgaand kunt u inzien: de Agenda Groen van de stad Amsterdam : Concept Agenda Groen 2015 (bestand van 1MB)
en de brief aan de deelnemers van het Parkenoverleg : BriefParkenoverlegAgendaGroen
Als bestuur hebben wij daarop de onderstaande reactie gegeven; we hopen en verwachten dat dit ook de mening is van de meeste Vrienden van het Beatrixpark.

“ Algemeen :
Voor de Amsterdamse parken geldt dat zij zeer divers zijn. Juist die diversiteit en de locatie maakt sommige parken aantrekkelijker (drukker) dan andere. Sommige parken kennen wat meer verharding en lenen zich iets meer voor grootschalige evenementen, daardoor neemt ook het bezoekersaantal in die parken toe (bijv. Westerpark).
Het Beatrixpark zien wij als een monumentaal park voor de buurt, met een bijzondere collectie bomen en een artsenijhof, die sinds de Floriade 1972 aan het park werd toegevoegd en door vrijwilligers wordt onderhouden. Het Beatrixpark kent een verblijfsgedeelte (het monumentale deel) en een doorgangsgedeelte : de fietsroutes langs de Boerenwetering (N-Z) en de fietsroutes  O-W langs groene zoom en/of via het RAIterrein richting station Zuid/WTC.
Het Beatrixpark leent zich niet voor grootschalige evenementen omdat de paden relatief smal zijn en er te weinig verharding is. Wij pleiten voor evenementen die buurtgericht zijn en binnen een dag kunnen worden opgebouwd en afgebroken De evenementen moeten openbaar zijn en het park moet niet (tijdelijk) worden afgesloten. De Pure Markt die ca. 4-5 keer per jaar in het Beatrixpark wordt gehouden is het soort evenement dat past bij het park. Andere grootschalige evenementen vinden regelmatig plaats bijv. op de pleinen in Zuidas en op het terrein van de RAI.
In 2005 kreeg het oudste deel van het park de gemeentelijke monumentale status. 

Te veel grote evenementen in kwetsbaar groen
Evenementen in het groen worden wel genoemd, op pag. 9 bijv., maar er wordt m.i. te weinig aandacht geschonken aan de schade die  grote bezoekersaantallen  op-en afbouw van grote evenementen dmv grote vrachtwagens evt. vernielingen etc. aan parken kunnen aanrichten. Even verderop wordt wel gesproken over bodemverdichting, maar men wijt dit alleen aan de slechte ondergrond en niet aan de evenementen.
Volgens ons moeten in parken die daar niet speciaal voor zijn ingericht – Beatrixpark, Sarphatipark etc. geen grootschalige evenementen worden gehouden. Westerpark heeft wel veel verharding (aan de randen) en gebouwen, en leent zich dus iets beter voor grotere bezoekersaantallen, Vondelpark kent brede paden, maar kan ook de toeloop niet aan en ligt enorm centraal.
In het algemeen geldt dat evenementen in parken beperkt moeten worden, en dat gezocht moet worden naar locaties die daarvoor meer geschikt zijn (bijv. bedrijventerreinen, grote parkeerterreinen etc.). Tellingen bezoekersaantallen
De tellingen van bezoekers (Jos Gadet, grote groenonderzoek) betreffen iedereen die in het park komt, dus ook de fietsers en de evenementbezoekers, en er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen passanten en mensen die echt naar het park komen om daar een tijdje te verblijven (dus komen voor het groen, en niet voor een feest/happening).
De parken die genoemd worden zoals bijv. Rembrandtpark – waar dus relatief weinig bezoekers komen –  zijn vrij slecht onderhouden en kennen een nogal eenzijdige beplanting en weinig interessante verblijfsplekken. Bovendien was de fietsroute door het park vaak moeilijk te volgen, want werd nogal eens onderbroken door werkzaamheden (bouw Andreaskwartier) en slecht bewegwijzerd.Biodiversiteit
Ook wat betreft straatbomen, kleinere verblijfsparkjes/pleintjes en in bestaande parken veel meer verscheidenheid aan bomen aanplanten, bij voorkeur in groepen.  Overwegen om in nieuwbouwstraten/gebieden bomen niet aan weerszijden van straat te planten maar kleine groepjes, bijv. om de 100-150 meter met dan weer een bankje, dan weer wat struikjes, dan weer een kunstwerk, dan weer verhoogde bloembakken  , dan weer wat gras met speelelementen etc. waardoor een minder saai straatbeeld ontstaat en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten op deze groene eilandjes. Dus niet alleen veel verschillende soorten beplanting maar ook variatie in de harde straatelementen. Wel straatmeubilair volgens Puccini. Ook bij herinrichting van bepaalde straten zou overwogen kunnen worden om in samenspraak met bewoners iets dergelijks te overwegen. Waarschijnlijk ondervindt het groen dan ook minder last van de ondergrondse kabels en leidingen. En zijn omwonenden wellicht bereid om mee te helpen bij het onderhoud.Verticaal groen
Hangende tuinen, groene gevels, daar waar mogelijk. Schoolpleinen
Flink vergroenen, wel interessant genoeg maken zodat niet alles bloeit en mooi is als er schoolvakanties zijn. Ook hier kan verticaal groen toegevoegd worden.Hoogbouw
In gebieden met relatief veel hoogbouw moet worden gekeken hoe de beplanting de valwinden/windhinder  kunnen breken of gunstig beinvloeden. Ook hier eerder werken met groene eilanden/verblijfsplekken dan rijen bomen die klein en nietig lijken tegen de hoogbouwgevels.Water
Water, zeker in parken, is belangrijk voor de groenbeleving en voor dieren en planten, net als zachte oevers, waardoor dieren bij het water kunnen komen/uit het water kunnen klimmen. Bij toenemende bebouwing worden in parken vaak extra waterpartijen gegraven zoals bijv. in het Beatrixpark, Amstelpark en Gijsbrecht van Aemstelpark in verband met Zuidas/Zuidasdok.
Deze waterpartijen zouden een groenere uitstraling kunnen hebben door toevoeging van drijvende tuinen/eilandjes, waar vogels zich kunnen nestelen. Bewaking van waterkwaliteit is belangrijk, net als het openhouden van duikers en het goed beheren van de oeverbeplanting.

Onderhoud
Met de komst van de stadsdelen, het samenvoegen en het weer splitsen is veel deskundigheid op het gebied van groenbeheer in de loop der jaren verloren geraakt. De stadsdelen voeren allemaal een eigen beleid en het onderhoud wordt vaak (grotendeels) uitbesteed aan derden, waarbij de prijs van de aanbesteding een belangrijke rol speelt . Ook het toezicht op de uit te voeren werkzaamheden laat soms te wensen over.  Dit geldt ook voor de nieuwe aanplant. Voor burgers is het onduidelijk tot wie ze zich moeten richten als ze onrechtmatigheden constateren of bijv. iets willen weten over bomen die gekapt (dreigen te ) worden.
Het zou aan te bevelen zijn om richtlijnen op te stellen voor het groenbeheer van de parken en al het groen in de openbare ruimte .
Ook zouden stadsdelen elkaar op de hoogte moeten stellen indien bepaalde bedrijven slecht werk hebben geleverd .

 Tenslotte
Wij hopen dat u hier wat aan heeft en hebben uw verzoek ook nog aan enkele andere groenorganisaties/betrokkenen in het stadsdeel doorgegeven.
Wanneer de concept groenagenda in de commissie/raad wordt besproken  (27 mei a.s.?)zullen wij zeker ook van ons laten horen.

Met vriendelijke groet,
Marleen Munniksma namens Vereniging Vrienden van het Beatrixpark”