Algemene Ledenvergadering 14 september 2021

19 aug 2021 | Vereniging- bestuur

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 14 september 2021


Ondanks de lastige omstandigheden zijn we verheugd u dit jaar weer te kunnen uitnodigen voor een fysieke Algemene Ledenvergadering. Daarvoor gebruiken we ook deze keer de Kerkruimte van de Remonstrantse Kerk, Diepenbrockstraat 46.  Daar kunnen alle gewenste afstandsregels in acht worden genomen. Let op: de ingang aan de Diepenbrockstraat gebruiken, niet die om de hoek.

U bent welkom vanaf 19.00 uur, de vergadering begint om 19.30.
Vooraf aanmelden is gewenst i.v.m. de bijzondere omstandigheden. Liefst via de mail:  mail@vriendenbeatrixpark.nl  , eventueel via tel. 06 52624758

Programma

 1. Voor de pauze zullen medewerkers van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten een toelichting geven op de plannen voor de Dependance van het conservatorium in de gebouwen van voormalig Kapel en Convict.
 2. Michiel Huisman van Soundtrackcity komt vertellen over de Urban Sound Lab Luistergids die ze speciaal voor het Beatrixpark ontwikkelen. Het is een geluidswandeling waarmee het park vanuit nieuwe, soms verrassende invalshoeken kan worden ontdekt.
 3. Pauze
 4. Na de pauze volgt de ledenvergadering.

AGENDA:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen/uitgegane stukken
 3. Concept notulen ALV 15 augustus 2020
 4. Jaarcijfers (zie voorjaarsnieuwsbrief 2021)
 5. Verslag kascommissie, benoeming nieuwe commissie
 6. Begroting 2021 (zie voorjaarsnieuwsbrief 2021)
 7. Conceptbeleidsplan 2020-2025: stand van zaken
 8. Kort verslag bestuursleden over ontwikkelingen in en rond het park (zie ook jaarverslag en vooruitblik in voorjaarsnieuwsbrief 2021)
 9. Bestuurssamenstelling:

Barbara van Helden treedt af. Mirjam Louisse, Joep Hesseling en Anne-Mariken dienen statutair af te treden maar kunnen en willen graag worden herbenoemd voor 3 jaar. We zijn nog altijd op zoek naar nieuwe bestuursleden! U kunt een jaar vrijblijvend als aspirant- bestuurslid meekijken, als u eerst wilt weten wat dat inhoudt.

 1. Rondvraag en sluiting

Toelichting bij agenda :

De stukken: de conceptnotulen 2020, het beleidsplan 2020-2025 en een digitale kopie van de Nieuwsbrief met daarin het jaarverslag en de finaciele stukken vindt u hier:
ALV 2020 conceptverslag                Nieuwsbrief voorjaar 2021     2020-2025 beleidsplan

Het verslag van de kascommissie is in print beschikbaar tijdens vergadering, evenals een aantal prints van de conceptnotulen 2020.

We zien u graag op 14 september,

het bestuur.

 

 

 

 

Ps. Mogen we u nogmaals wijzen op het betalen van het lidmaatschap voor 2021?

Mocht de afwezigheid van een acceptgirokaart een probleem vormen, wilt u ons dan bellen

(0644888461 of mailen op mail@vriendenbeatrixpark.nl)?

We missen nog steeds een bijdrage van ongeveer 25% van onze leden.