Bomenkap kavel 2 aangekondigd

2 jan 2024 | Nieuwste Berichten

Via het Projectbureau Zuidas ontvingen we bijgaand bericht omtrent de geplande kap van een zestal bomen. (zie hieronder)
We hebben overlegd en zijn van mening dat bezwaar maken in dit geval niet zo veel zin heeft.
Wel hopen we dat de zwarte walnoten verplaatst kunnen worden. We hebben ze nog niet in het park (even de oude grenzen aanhoudend), dus passen ze daar goed.
Protesteren tegen de kap heeft ook weinig zin omdat door de bouwwerkzaamheden de grond zal gaan verdichten en de bomen daardoor zullen sterven, indien ze niet gekapt worden. Daarnaast staan ze in beperkende kuipen. Het zou mooi zijn indien ze vrij in de volle grond worden geplant. Hoewel hemelbomen erg mooi zijn, worden ze gediscrimineerd vanwege hun buitenlandse oorsprong en omdat ze zich net als de duizendknoop heel makkelijk verspreiden. De wet verbiedt hun aanwezigheid. In het Beatrixpark staan nog meer hemelbomen, dus ze kunnen nog wel gezien worden.

Bericht: 

Habitat Royale
Naar verwachting zal KondorWessels Vastgoed in het derde kwartaal van 2024 beginnen met de ontwikkeling van Habitat Royale op kavel 2. Dit wooncomplex komt naast het St. Nicolaaslyceum in deelgebied Beethoven. Impressies van het plan vindt u op onze website: Habitat Royale – Zuidas. Voordat de realisatie kan starten, zal de gemeente het terrein functievrij maken zodat er kan worden gebouwd. Een onderdeel van dit functievrij maken is het weghalen van zes bomen op het Beethovenplein. Deze bomen staan tussen het lyceum en de plek waar Habitat Royale zal worden gebouwd, en daarmee op de plek van het toekomstige bouwterrein. Het betreft vier zwarte walnoten en twee hemelbomen. 

Verplanten
De gemeente heeft deze bomen onderzocht door middel van een zogeheten Bomen Effect Analyse (BEA). We hebben gekeken naar de fysieke kenmerken, de conditie, levensverwachting en de waarde van de bomen. In een BEA wordt ook beoordeeld of de boom geschikt is om te verplanten. Hierbij wordt gekeken naar het boomtype, de gezondheid van de boom, het formaat en de wortelkluit. De twee hemelbomen worden niet verplant omdat deze bomen op de zogenaamde lijst van invasieve soorten staat. Dit is een lijst van bomen en plantensoorten die niet (meer) wenselijk zijn in Nederland. Van de andere vier bomen (zwarte walnoten) kan de verplantbaarheid pas worden beoordeeld als de kluit nader is onderzocht. Deze inspectie kan pas plaatsvinden nadat de kapvergunning is verleend, omdat hiervoor eerst een krattenconstructie boven de kluit verwijderd moet worden om de kluit goed te kunnen bekijken. Als blijkt dat de vier zwarte walnoten geschikt zijn om te verplanten, dan zullen er twee verderop op het Beethovenplein worden geplant en de andere twee in het Beatrixpark. Als blijkt dat de bomen níet kunnen worden behouden, dan zullen ze worden gecompenseerd door nieuwe bomen nadat Habitat Royale is gerealiseerd. Hoe dan ook zullen er bij oplevering van de nieuwe woningen tientallen bomen in het gebied worden geplant als onderdeel van de nieuw in te richten openbare ruimte.

Proces
De aanvraag van de kapvergunning bij de Omgevingsdienst is inmiddels gepubliceerd (zie: ODNZKG – Bekendmakingvoor meer informatie). Nadat de vergunningaanvraag door de Omgevingsdienst is behandeld en wordt goedgekeurd, zal de vergunning zes weken ter inzage worden gelegd. Tijdens deze periode kunnen bezwaren worden ingediend. Wij zijn nu in afwachting van een reactie van de vergunningverlener. Normaal gesproken duurt de behandeling van de aanvraag maximaal 8 weken met mogelijkheid tot verlenging van 6 weken. Ik zal u van de uitkomst op de hoogte stellen en hoop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Nanne Polwijk
Omgevingsmanager Zuidas | Projectmanagementbureau