Opknappen Boerenwetering

7 jul 2021 | Omgeving, Ontwikkelingen, Archief 2019-2022

We kregen via de Zuidas de volgende informatie over het opknappen van het Wandelpad langs de Boerenwetering, aan de RAI-kant van het park:
https://zuidas.nl/blog/2021/06/18/flaneren-langs-boerenwetering-na-opknapbeurt/
Het ziet er wat ons betreft goed uit, dat lijken mooie verbeteringen. Hoe meer die kant van het park niet langer als “achterkant” beschouwd wordt hoe beter. En het Amsterdamse budget voor dit soort zaken is zwaar belast, dus goed dat er hier geld voor is vrijgemaakt.

Om u volledig te informeren geven we u hierbij ook de mening van een groep buurtbewoners, die een kritische brief hebben geschreven:

Geachte medewerkers van Bureau Zuidas,
Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 15 juni 2021 (Madelon Post) het volgende:

1 Communicatie
Er bestaat bij ons, als bewoners van de Wielingenbuurt, onduidelijkheid over het verspreidingsbeleid van Bureau Zuidas, Gemeente/stadsdeel en Rai. Van bijvoorbeeld de gemeente krijgt de hele Wielingenbuurt een schrijven via de brievenbus over een speelpleintje in de Deurloostraat terwijl maar een kleine groep bewoners hier gebruik van maakt. De verspreiding van informatie over de Boerenweteringkade en omgeving vond, begrepen wij, maar zeer beperkt plaats (zie de bij navraag ontvangen bijlage over de verspreiding). Een groot aantal bewoners heeft dus niets ontvangen. Dat is buitengewoon jammer want vrijwel de hele buurt kijkt met belangstelling uit naar juist deze plannen. Wij stellen voor dat alle bewoners alsnog per brief worden geïnformeerd. De bijgevoegde Plankaart is overigens slecht leesbaar en de legenda onduidelijk en onvolledig.

2 Bestemmingsplan 2014, ontsluiting en toegankelijkheid Boerenwetering en omgeving
Uit uw schrijven: “De ambitie voor de Boerenwetering is om hier een aantrekkelijke nieuwe wandelroute en verblijfsplek te creëren die de RAI ook aan de westzijde beter aansluit op de buurt. De route verbindt zowel Strand Zuid bij de Havenkom als het Beatrixpark (via de beweegbare brug).
Dit is een merkwaardige constatering. De realiteit leidt tot een andere conclusie.

Het park
De schuifbrug (erfgoed Floriade 1972) naar het park is tussen ca. 9.30 en 21.00 uur tijdens de openingstijden van StrandZuid door wandelaars niet te gebruiken. Dat is een lange periode in de maanden dat juist de meeste wandelaars hier te verwachten zijn. Het bestemmingsplan doet over deze brug ook uitspraken (bijgaand). De brug zou, wat ons betreft, vooral vanaf de oostelijke kant makkelijker en flexibeler te bedienen moeten zijn door StrandZuid en/of Rai waardoor de brug niet continu openstaat. Een optie is een telefoontje van de schipper naar StrandZuid, waardoor men weet dat er een boot aankomt en de brug geopend kan worden. Uiteraard dient de afgesproken tijd dat de brug gesloten blijft (21.00 uur tot de volgende ochtend) te worden gehandhaafd.

De Rai
De openbare ruimte langs de kade loopt door tot voorbij de achteringang van StrandZuid. Zie hiervoor de kadastrale grenzen (bijgaand). De lage afrastering op de oostelijke grens van het bastion zorgt voor een merkwaardige blokkade. Via een bord zou duidelijk gemaakt kunnen worden dat het openbare wandelgebied langs de waterkant doorloopt en de achteringang van StrandZuid (tijdens openingstijden) de toegang is tot een drie meter brede strook openbare kade. Dit is ook prettig voor gasten (en dat kunnen ook buurtbewoners zijn) van StrandZuid die via de brug of de Boerenweteringkade StrandZuid benaderen. De groenstrook ten zuiden van hal 7 (Amtelhal) is nu niet beplant en zou meegenomen moeten worden bij het ontwerp om visuele eenheid te creëren. De omheining van StrandZuid dient overigens, volgens het bestemmingsplan, transparant te zijn.

Conclusie

Met dit voorstel van Bureau Zuidas blijft de merkwaardige ‘landtong’ met het bastion als ‘dead end’ gehandhaafd. Het ontwerp draagt niet bij aan de toegankelijkheid en het afnemen van de, door veel bewoners ervaren, onveiligheid in dit gebied en er ontstaat juist géén verbinding met park en StrandZuid. Het voorstel gaat in die zin ook voorbij aan wat het Bestemmingsplan 2014 qua ontsluiting en toegankelijkheid in relatie tot het Beatrixpark en de Rai meldt. Er zou in de openbare ruimte, bijvoorbeeld, sterk ingezet moeten worden op de routes die vanuit de omgeving langs en door de RAI lopen (blz.19). Wij vragen dan ook om een ruimere, integrale, en minder eenzijdige insteek, op basis van de adviezen en afspraken in het bestemmingsplan.


Ten slotte

Er is door twee bewoners van de Wielingenbuurt mei jl. een voorstel ingediend bij Bureau Zuidas waarin gevraagd wordt meer integraal te kijken naar dit hele gebied en in ieder geval een oplossing te vinden voor het vervangen van de grote Canadese populieren in de groenstrook aan de Wielingenstraat (gekapt en niet te herplanten vanwege ondergrondse leidingen) door een extra rij bomen op trottoir of middenberm van de Wielingenstraat bij de nieuwe inrichting. Wij vragen hier opnieuw aandacht voor. Tevens maken wij bezwaar tegen het kappen van de bomen bij de schuifbrug. Als alleen het hoge struikgewas wordt verwijderd ontstaat er naar onze mening voldoende ‘doorkijk’ naar het bastion.

Vriendelijke groet,
Nelly Anne Allegro, Sam Altena, Jan Altena, John Barnick, Gert-Jan Cense, Maaike Cense, Coos Cleveringa, Willem Meijer Bakker, Han van Geenhuizen, Martijn Groot, Emile Hallo, Jacqueline Hiemstra, Betsie van Keulen, Loes Lesterhuis, Tom Matena, Anne Matena, Douwe Oerdelman, Eric Ottenheim, Margôt Ottens, Caroline van der Meer, Enny Schmitz, Jacqueline Schäfer, Adriënne Schneider, Netty Smit, Pia Snijder, Ben Stel, Suzanne Speetjens, Marjan Stomph, Tom Streef, Hanneke van Sijl, Paul van Voorde
(bewoners Wielingenbuurt, ook buiten het verspreidingsgebied Zuidas)

NB Dit schrijven wordt ook verstuurd naar de heer Ron Van Soest (gebiedspool Zuid) en de gebiedsmakelaars werkzaam in dit deel van de wijk.

Contactadres: M.Ottens, Krammerstraat 30-1, 1078 KJ Amsterdam

Bijlagen: verspreidingsgebied brief Zuidas, kadastrale grenzen Rai-terrein, passages Bestemmingsplan 2014