Bomenkap: twee keer

20 feb 2021 | Nieuwste Berichten

Voorbereiding bouw Zuidas-Dok:
Langs het talud van de snelweg worden nu bomen gekapt om plaats te maken voor een bouwweg voor het Zuidasdok: lees hier meer: zuidas-info
Voorbereiding (ver)bouw Conservatorium…
Er is ook meer informatie over
de aanstaande bomenkap in projectgebied Beethoven. Dit om de bouwwegen en ontwikkeling voor te bereiden voor in eerste instantie de herontwikkeling van Kapel & Convict. Meer informatie vindt u hier: https://zuidas.nl/blog/2021/bomenkap-voor-komst-conservatorium-en-de-puls

Bijgaand een bericht van de Zuidas omtrent de voorbereidingen voor het verbouwen van het klooster en de kapel:

Beste bewoners, leden van de klankbordgroep Kapel en Convict, ondernemers en andere geïnteresseerden,  
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) wil een dependance van het Conservatorium van Amsterdam vestigen in Kapel en Convict in het Beatrixpark. Op 15 september 2020 is het voorlopig ontwerp gepresenteerd (zie ook: https://zuidas.nl/blog/2020/het-conservatorium-komt-naar-het-beatrixpark/).
Kapel wordt uitgebreid aan de westzijde van het gebouw en door ophoging van de bovenste bouwlaag, zodat er ruimte is voor een concertzaal. Convict wordt aan de noord- en zuidzijde uitgebreid. Door deze uitbreiding zal een aantal bomen gekapt moeten worden. Zuidas heeft daartoe op 1 oktober 2020 een aanvraag ingediend bij de Omgevingsdienst voor het kappen van 10 bomen (zie bijlage).
Het betreft twee categorieën bomen:

  1. bomen die in de weg staan voor de uitbreiding/ophoging van de gebouwen en
  2. bomen die nu in een slechte staat verkeren en beter vervangen kunnen worden in de parktuin of het stuk park rondom de parktuin (het deel dat tijdelijk dienst zal doen als bouwterrein).

Helaas is het niet mogelijk gebleken om deze bomen te verplanten. De slagingskans is bijzonder klein als gevolg van de aanwezigheid van kabels en leidingen, het bewortelingspatroon van de bomen of de kwaliteit van de nieuwe groeiplaats. In de definitieve situatie plaatsen we minimaal het aantal bomen terug dat we gekapt hebben. Het exacte aantal staat nog niet vast.

De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark heeft bij de presentatie van het voorlopig ontwerp op 15 september 2020 aangegeven drie bomen te willen doneren. De ontwerper van Zuidas en van de AHK zullen binnenkort contact opnemen om van gedachte te wisselen over de concrete invulling hiervan.
Voor een vijftal (extra) bomen wordt nu nog onderzocht of ze behouden kunnen blijven met een goede bescherming tijdens de bouw. Hiertoe wordt aanvullend onderzoek gedaan. Eventueel wordt in oktober nog een aanvullende kapvergunning aangevraagd voor deze bomen.
Wanneer de vergunningen verleend worden door de Omgevingsdienst (8 tot 14 weken na het indienen van de aanvraag op 1 oktober 2020) worden de stukken gepubliceerd op hun site. Rond die tijd zal ook op Zuidas.nl een artikel worden geplaatst. De ontvangst van de aanvraag wordt gepubliceerd op www.loket.odnzkg.nl/actuele-bekendmakingen en www.officielebekendmakingen.nl op 12 oktober 2020.
Ik hoor graag van u als u aanvullende vragen heeft,
Boukje Witten
Omgevingsmanager (noordzone)
Zuidas

Gemeente Amsterdam

T 06 – 2180 7596
b.witten@amsterdam.nl
twitter.com/zuidasamsterdam

Het bestuur van de Vrienden is niet voornemens om tegen deze vergunningaanvraag bezwaar aan te tekenen.
De reden daarvoor is dat wij het plan voor het Conservatorium doordacht vinden, dat er met een aantal van de bezwaren al rekening is gehouden, en dat verdere bezwaren slechts tot tijdverlies en hogere kosten zouden leiden.