Algemene Ledenvergadering 17 augustus

augustus 3, 2020
Geen reacties

ALLE LEDEN HEBBEN EEN UITNODIGING OP PAPIER ONTVANGEN.
Ondanks de lastige omstandigheden zijn we verheugd u dit jaar toch te kunnen uitnodigen voor een fysieke Algemene Ledenvergadering. Daarvoor gebruiken we deze keer de Kerkruimte van de Remonstrantse Kerk, Diepenbrockstraat 46. Hetzelfde adres als andere jaren maar nu in de kerk zelf. Daar kunnen alle gewenste afstandsregels in acht worden genomen. Let op: de ingang aan de Diepenbrockstraat gebruiken, niet die om de hoek.

U bent welkom vanaf 19.00 uur, de vergadering begint om 19.30.

Vooraf aanmelden is gewenst i.v.m. de bijzondere omstandigheden.
Liefst via de mail:  mail@vriendenbeatrixpark.nl  , eventueel via tel. 06-54630056

Hierbij de stukken:
– de brief met de uitnodiging voor de vergadering: Uitnodiging voor de ALV 2020
– de notulen van de vorige vergadering: Concept Notulen ALV 2019
– het beleidsplan 2020 -2025: Beleidsplan 2020 -2025
– de kopie van de digitale nieuwsbrief met het jaaroverzicht: Beatrixpark NB voorjaar 2020
– het verslag van de kascommissie wordt ter vergadering uitgereikt.

AGENDA

  1. Opening (19.30 uur)
  2. Mededelingen en ingekomen/uitgegane stukken
  3. Concept notulen ALV 7 mei 2019
  4. Jaarcijfers (zie voorjaarsnieuwsbrief 2020)
  5. Verslag kascommissie, benoeming nieuwe commissie
  6. Begroting 2020 (zie voorjaarsnieuwsbrief 2020)
  7. Conceptbeleidsplan 2020-2025
  8. Kort verslag bestuursleden over ontwikkelingen in en rond het park (zie ook jaarverslag en vooruitblik in voorjaarsnieuwsbrief 2020)
  9. Bestuurssamenstelling
  10. Rondvraag en sluiting

29/7 en 10/8: Nagekomen agendapunt: wij ontvingen een bericht van een van de leden inzake de oppervlakte van het park. Bijgaand een kopie van zijn bericht:

Geachte bestuur en geachte leden
In bijgaande brief doe ik het voorstel aan bestuur en de ALV om als Vereniging Vrienden van het Beatrixpark weer de oude, ‘echte’ grenzen van het Beatrixpark te gaan gebruiken. Mijn inziens is er geen noodzaak om het Beatrixpark op kaarten kleiner voor te stellen dan het – historisch tot op vandaag – is. Wilt u dit voorstel agenderen voor de ALV op 17 augustus en tijdig voordien dit voorstel en uw reactie aan alle leden kenbaar maken.
Met vriendelijke groet
Kees den Blanken

Hier kunt u de bijbehorende bijlagen downloaden (de brieven en reactie):
Bestuur van en Leden van Vereniging Vrienden van het Beatrixpark 10 8 2020
Bestuur en Vereniging Vrienden van het Beatrixpark 10 8 2020 totaal
nagekomen bericht dd 16/8/2020: Bestuur van en Leden van Vereniging Vrienden van het Beatrixpark 16 8 202

Tevens ontvingen we op zondag 16 augustus het volgende bericht van de heer Van Mourik:

Geacht bestuur,
Voor de ALV morgen verzoek ik u de volgende motie te agenderen en in stemming te brengen.
Ik kon pas laat kennis nemen van de agenda en deelnemers en kan pas later aanwezig zijn, maar ik vertrouw erop dat u dit desondanks behandelt en ter stemming brengt.
Met vriendelijke groet,
Dik van Mourik
Motie:

De ALV van …….

Overwegende dat:Er is wel degelijk sprake van een savanne/bosachtige overgang met hoge bomen langs de oever van Beethoven2 (zie kaartje van gemeente in bijlage en de uw bekende participatiesessies 2016) ipv van een stadstuin zoals bij Stibbe/Akzo.Er is geen duidelijk beeld-kwaliteit plan voor groen en zichtlijnen van Beethoven2 dat hiermee rekening houdt.In de rechtzaal (“110 bomen”, 2019)  bleek namelijk dat de participatie van 2016 van nul en generlei waarde is.Sterker nog het resultaat van het participatieoverleg is zelfs niet als stukken toegestuurd aan de TAC of de juriste van de Zuidas en zet de participerende bewoners tevens lid van het Beatrixpark met lege handen in toekomstige politieke en juridische onderhandelingen als het er om spant.De TAC kon bijvoorbeeld niet met de tijdens de participatie nader ingevulde tekening van de gemeente rekening houden, doordat de Zuidas deze stukken achterhoudt. De TAC stelt daarom een eigen 5 regel tekst op over een stadstuin voor het groen van Beethoven2, dat in strijd is met het participatie resultaat van een meer bosachtige overgang.Overigens overwegende dat:Een democratisch genomen besluit laat bewoners niet voor een fait accompli staan.Een bezwaarschrift kan zelfs ook na het afgeven van een vergunning worden afgehandeld, zoals een woordvoerder van Stadsdeel Zuid de bewoners van de Vondelparkbuurt liet weten.
Roept het bestuur op dit herstellen door

-het kaartje bij de TAC en nu al in het Zuidasoverleg als voorbereiding voor het beeld/kwaliteit plan in te brengen, zodat er een overgang is van het groen van de stadstuin van Stibbe/AKZO naar een meer savanne achtig groen in Beethoven 2 volgens het kaartje van de gemeente en de resultaten van de participatiesessie 2016
hierbij te denken aan een bosplantsoen met populierenlaan, zoals het wilgenlaantje bij Kop Zuid
individuele leden op te roepen bezwaarschriften in te dienen tegen de af te geven vergunningen voor Beethoven2 als dat niet zo is
de leden op de hoogte te houden van de voortgang hierbij
Met vriendeljke groet,
D. van Mourik