Bestemmingsplan Beethoven fase 2

januari 22, 2018
Geen reacties

Er is een nieuwe stap gemaakt in de ontwikkeling van het gebied aan de Zuidkant van het park, tussen het Convict/restaurant AS, en de panden van AkzoNobel en Stibbe en de school.
Er is een Nota van Beantwoording: op alle reacties op het concept Bestemmingsplan is antwoord gegeven.
“Met ingang van 5 juli 2017 heeft het ontwerpbestemmingsplan Beethoven, tweede fase (hierna: het bestemmingsplan), met de daarop betrekking hebbende stukken overeenkomstig het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening voor de duur van zes weken voor een ieder ter inzage gelegen, met de mogelijkheid zienswijzen naar voren te brengen. Er zijn 25 zienswijzen naar voren gebracht.”
De Vrienden hebben eveneens een zienswijze ingediend, en zijn als adressant 8 in de beantwoording terug te vinden.
Onderstaand de uitgebreide weergave van alle ingediende zienswijzen en de reactie van de gemeente daarop.

Om een idee te geven van de historie van deze inspraak-procedure:

Historisch tijdspad Beethoven
2005 Vaststelling Projectbesluit Museumgebied (door Stadsdeel Ouder-Amstel)
2007 Vaststelling Uitvoeringsbesluit Beethoven
2011 Vaststelling Structuurvisie Amsterdam 2040
2012 Vaststelling Technische wijziging hoofdgroenstructuur omgeving Beethoven Voorlopig Ontwerp openbare ruimte (co-creatie Beethoven) Ter kennisname 2013 gemeenteraad
2013 Instemming wegonttrekking fietspad middenroute Beethoven
2013 Motie fietspad (opnemen olifantenpaadje) aangenomen (nr. 150/2013) Motie betreft geen extra verharding en geen parkeerplaatsen op maaiveld kapel en convict aangenomen (nr. 716/2013)
Besluit instemmen Definitief Ontwerp openbare ruimte (co-creatie2014 Beethoven)
2014 Raad kennisgenomen van afdoening motie Fietspad (150/2013) door B&W (12 nov 2013) + motie heroverwegen middenfietspad na realisatie Zuidasdok aangenomen (nr. 84/2014)
2014 Raad kennisgenomen van aanwijzing Kapel en Convict als gemeentelijk monument door B&W
2014 Vaststelling bestemmingsplan Beethoven, eerste fase
2016 Vaststelling Visie Zuidas 2016
2016 Verkeersbesluit Beethovengebied (door bestuurscommissie Zuid) Raadscommissie RO
2017Kennisgenomen van afdoening motienr. 716/2013 door B&W

Jaartal Projectverloop
Erfpachtovereenkomst met ontwikkelaar gesloten voor niet gefaseerde 2002 ontwikkeling tweede fase
2009 Ontwerprichtlijnen Beethoven
2010 Start bouw St. Nicolaaslyceum
2012 Nieuwbouw St. Nicolaaslyceum opgeleverd
2012 Einde traject met ontwikkelaar (overdracht rechten)
2012 Start co-creatie Beethoven
2014 Start bouw AkzoNobel en Stibbe
2015 Start traject met Amerborgh (The Next)
2016 Einde traject met Amerborgh (The Next)
2016 Nieuwbouw AkzoNobel, Stibbe en maaiveld opgeleverd
2016 Drie participatiebijeenkomsten t.b.v. ontwikkeling tweede fase
2017 Openbare informatieavond voorontwerp bestemmingsplan fase 2 (januari)
2017 Reactieperiode voorontwerp bestemmingsplan fase 2 (4 weken,januari/februari)
Ontwerp bestemmingsplan fase 2 ter inzage (6 weken, met ingang van 5 juli)

In onderstaande bijlagen met de gemeentelijke stukken vind u meer informatie. Niet opgenomen is het document van de afdeling Ruimte en Duurzaamheid, dat is 1400 pagina’s. Mocht u dat wel willen hebben, stuur dan een mailtje.
RO zienswijzen
RO toelichting
regels
Nota van Beantwoording_
NvB zie
B – 18 Ruimtelijke Ordening (31) TERINZAGE 6. Beethoven, tweede fase_
Zienswi
bijlage
Nota van wijzigingen