Juridische zaken

11 feb 2021 | Nieuwste Berichten

Rondom het water van de Boerenwetering en de zogeheten Havenkom, bij Strandzuid, loopt een aantal juridische kwesties, met betrekking tot vergunningen.

1. StrandZuid heeft vergunning gevraagd om het terras in het seizoen uit te breiden tot “om de hoek”, met een pop-up terras.
2. StrandZuid heeft vergunning gevraagd voor het realiseren van een extra terras op/in het water van de havenkom. Update 12 febr 2021
3. Er is vergunning verleend om aan te meren aan de kade van de Boerenwetering. Update 4 nov.2020

Hieronder meer informatie over deze onderwerpen. laatste datum bijwerken: 4 november  2020
Lastig hierbij is dat we telkens moeten zoeken naar onze gesprekspartner: is dat nu de gemeente, het stadsdeel, de Omgevingsdienst (waterterras) of het Hoogheemraadschap (waterkwaliteit) ?? Waar valt dit stukje Amsterdam onder, is het op het terrein van de RAI, hoe lopen de grenzen van het RAI-terrein? Is het Amsterdam Zuid? Is het de ZuidAs?

Ad 1.
Tegen het oprichten van nog een extra terras hebben de Vrienden bezwaar gemaakt, om reden dat dit nog meer geluids- en andere overlast zal brengen aan de rand van het park. Hierover is een hoorzitting geweest bij de gemeente, waarbij wij onze argumenten hebben kunnen indienen. Net als anderen overigens (omwonenden en STOR).
Vergunning: https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1262?mBmt=3# Datum besluit: 10-07-2019
Citaat: De aanvraag omgevingsvergunning betreft het uitbreiden van het huidige terras van de aanwezige horecavestiging met een ‘Pop-Up terras’. Feitelijk gaat het hier om een uitbreiding van 279 m2 bvo aan terras dat gebruikt zal worden ten behoeve van café/restaurant (horeca III en IV). Het terras zal alleen gedurende de maanden mei tot en met september gebruikt worden en zal daarmee een deel van het jaar betreffen. Gedurende de wintermaanden worden de gronden niet gebruikt voor het terras en kan gebruik conform de verkeersbestemming plaatsvinden. De aanvraag ziet alleen op gebruik en niet op bouwen. Op grond van het bestemmingsplan Amsterdam RAI hebben de gronden van de locatie waar de uitbreiding is voorzien gelet op artikel 8.1 de bestemming ‘Verkeer-2’. Het gebruik als terras ten behoeve van horeca III en IV past daar niet binnen
Bezwaarschrift van Vrienden: 20 augustus 2019. Zie: bezwaar pop up terras strandzuid 2019
Belangrijkste reden om hiertegen bezwaar te maken: dit is een stapeling van (geluids)overlast. Als dit doorgaat, en het waterterras mag ook gebouwd worden, dan wordt het zomers hier erg druk, onrustig en lawaaiig. We willen zo graag dat de rust die het park biedt ook aan de randen gerespecteerd wordt. Op zich is dit terras buiten de grenzen van het park, maar waarom die drukte niet aan de voorzijde van de RAI?

Ad 2.
Strand Zuid heeft al lang plannen laten zien voor uitbreiding op het water. Eerst zouden dat drie ronde terrassen in de waterkom zijn; dat is later bijgesteld naar 1 groot rond terras op het water. De eerste aanvraag voor de vergunning uit juli 2019: is in te zien via de volgende site: https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1262?mBmt=1#,
zoeken op adres Europaplein 22.
De aanvraag betreft het aanleggen van een waterterras in de Boerenwetering achter Amsterdam RAI.
Ontvangstdatum aanvraag: 24 juli 2019 Aanvrager: Zuid b.v. Zaaknummer: 9101126
Zowel de STOR als de Vrienden hebben hiertegen bezwaar aangetekend:
Bezwaar Waterterras Strandzuid 20052019 + handtekening brief Omgevingsdienst SZ mei 2019
brief Omgevingsdienst SZ mei 2019
vervolgens is die vergunning als volgt op 30-9-2019 behandeld:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2019-10430.html
en is een ontwerpbesluit genomen:
8842392 Omgevingsvergunning Bouw
aanvullende informatie: Aanvullende informatie Bezwaarschrift Stichting Overleg Raibuurten (002)
Een van de discussiepunten bij de behandeling van de bezwaren is de juridische definitie van een steiger (is dit een steiger? dan gelden er andere regels):
zie hiervoor 2019-12-17 definitie steiger en  2019-12-11 bekendmaking watervergunning 6 april 2017

Ons belangrijkste bezwaar:
Dit stuk water is bedoeld en ontworpen om open ruimte te zijn. Aan het optische beeld vanuit het park dat aan de rand hier ruimte heeft, wordt zo geknabbeld. Wij strijden al jaren tegen het steeds weer oprukkende geknabbel aan de randen van het park; de groene oase van rust en ruimte wordt op deze manier steeds weer bedreigd.
Een terras op het water zal veel overlast geven, door geluid dat ver draagt, en door vervuiling van het water (wegwaaiende servetten etc). Wij vinden het plezier van een paar honderd mensen op een terras niet opwegen tegen de permanente rust van het park met alle bezoekers. Uit onderzoek blijkt dat het Beatrixpark vooral bezocht voor rust en natuur-recreatie, reden waarom ook terecht een minimale evenementenvergunning geldt.
Daarnaast is StrandZuid een tijdelijke (!) horecalocatie; dit waterterras blijkt bedoeld als permanent, en zal dus later verloederen omdat niemand het onderhoud zal doen. Dat onderhoud van de waterkom wordt overigens bemoeilijkt omdat baggerboten dan niet meer zouden kunnen draaien. Dit argument van tijdelijkheid is overigens door de vergunningverlener niet erkend.

De reactie op de ingediende zienswijzen: 18-03-2020 Beantwoording-weerlegging premature zienswijzen; die komen er kort samengevat op neer:
Met het toestaan van het waterterras op deze locatie en de ruimtelijke gevolgen daarvan, wordt geen onaanvaardbare verstoring van de rust in het Beatrixpark verwacht.
O
p dit moment ligt er een ontwerpbesluit; we houden u op de hoogte.
Update 23 mei 2020:
de Vrienden hebben bijgaande zienswijze ingediend naar aanleiding van het ontwerpbesluit:
zienswijze waterterras mei 2020 VVvhB

Update 14 november 2020:  Naar aanleiding van schriftelijke vragen van het lid Bloemberg-Issa inzake plannen voor een waterterras in het Beatrixpark is het volgende antwoord gekomen van B&W:
gemeente vragen over terras 12-11-20 We zijn blij met de aandacht van de politiek hiervoor, maar vrezen nog altijd voor de beslissing over de vergunningsaanvraag. Die moet binnenkort komen.
Update februari 2021: de Omgevingsdienst heeft de vergunning verleend: zie:  8842392 Omgevingsvergunning Bouw
Wij ontvingen onderstaand bericht:
Op 25-05-2020 hebben wij uw zienswijze ontvangen op het ontwerpbesluit d.d. 7 april 2020 met referentienummer: 8842392 voor het realiseren van een waterterras bij de horecainrichting van Strand Zuid BV op het adres Europaplein 22 te Amsterdam.
Wij hebben uw zienswijze meegewogen bij het nemen van het definitieve besluit. Bijgaand treft u het definitieve besluit aan.
Wij leggen het besluit en bijbehorende stukken digitaal ter inzage op loket.odnzkg.nl/actuele-bekendmakingen/ van 26 januari 2021 tot 10 maart 2021.
Binnen deze termijn kunt u beroep instellen tegen het besluit. Meer informatie hierover treft u aan in het bijgevoegde besluit.
Het besluit wordt gepubliceerd op loket.odnzkg.nl/actuele-bekendmakingen/, de Staatscourant, ruimtelijkeplannen.nl en officielebekendmakingen.nl op 25 januari 2021.Uw zienswijze is afgehandeld door het nemen van het definitieve besluit. Uw zaak wordt hierbij afgesloten.
Indien u vragen heeft over deze e-mail en/of het besluit, kunt u contact opnemen met de behandelaar van deze zaak.Met vriendelijke groet,
Martin Turksema Vergunningverlener Tel: 0885670583 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Het bestuur van de Vrienden heeft hierover contact met andere indieners van bezwaren tegen dit terras. De hele procedure is bijzonder slordig verlopen (aan de kant van de gemeente en omgevingsdienst). We denken vooralsnog dat in beroep gaan weinig zin heeft; dat kost veel geld en energie; er zijn nu geen nieuwe argumenten – en de bestaande zijn blijkbaar niet zwaar genoeg om een vergunning tegen te houden-
We achten de kans van slagen daarom bijzonder gering om in beroep de vergunning ongedaan te krijgen.

Ad 3:
Er is vergunning verleend voor het aanmeren van 10 bedrijfsboten in de Boerenwetering. Zie deze kopie (excuses voor de slechte kwaliteit) : MOKUM besluit vergunning boten.27-2-20; Wij hebben daar namens de Vrienden bezwaar tegen gemaakt: vergunning ligplaatsen boerenwetering.
Op 21 april 2020 is hierover een telefonische hoorzitting. We houden u op de hoogte.
Die hoorzitting is twee keer uitgesteld, en uiteindelijk toch op 15 oktober geweest. Naar aanleiding daarvan is ons op 28 oktober een brief toegestuurd met de beslissing op bezwaar. Een zeer slordige brief, aangetekend aan de Vereniging gestuurd, maar ter attentie van Mevrouw Monster van Mokumboot. Kort samengevat komt het besluit er op neer dat ons bezwaar wel ontvankelijk, maar niet gegrond is verklaard. Ofwel: die bootjes mogen er komen. Kopie brief bezwaar: uitspraak bezwaar
Wie meer wil weten kan bij ons een kopie opvragen van het verslag van de hoorzitting en het volledige Advies. Het bestuur heeft besloten voorlopig niet tegen deze uitspraak in beroep te gaan.
De contactpersoon van Mokumbootjes heeft aangegeven dat wie problemen heeft of overlast wil melden dat bij hem kan doen: De heer Wickel heeft zijn contactgegevens gedeeld met de Beatrixpark/buurtgroep.  Hij is bereikbaar op marcel@mokumbootverhuur.nl en het telefoonnummer 020-2105700.

De StOR heeft ook gereageerd op deze uitspraak: Brief boten 30102020 commissie RO

Voor de volledigheid willen wij op deze plaats onze dank uitspreken naar ons lid Ineke Mante: zij houdt ons steeds tijdig op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van deze vergunningen, en ze weet de weg te vinden in de ambtelijke jungle waar wij die nog wel eens kwijtraken.
Ook lid van de Vrienden Kees den Blanken is zeer pro-actief; achter de schermen hebben wij regelmatig overleg met deze twee mensen, en delen we informatie met de STOR (Stichting Overleg Raibuurten). Niet dat we altijd dezelfde mening hebben, maar we kunnen wel tijdig informatie uitwisselen en zienswijzen delen.